Offentlig delgivning: Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledning på ett samfällt vattenområde med ett icke konstituerat delägarlag

Underrättelsens innehåll

Insplan Ab planerar att placera en ledning under vattenområdet 753-876-3-0 i Sibbo.

Behandling av årendet

Enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen den projektansvarige har rätt att placera en vatten-, avlopps- eller kraftledning eller telekommunikationskabel eller någon annan ledning med motsvarande verkan som går under en kungsådra eller en bäck också på någon annans vattenområde, om placeringen av ledningen inte kräver tillstånd enligt vattenlagen, det inte föreskrivs om ledningens placering i miljöskyddslagen och ledningens placering inte medför annan än ringa olägenhet för områdets ägare.

Den projektansvarige ska underrätta NTM-centralen och ägaren till vattenområdet om placering av ledningen minst 60 dygn innan åtgärden genomförs. Ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område kan underrättas om åtgärden genom att publicera information om underrättelsen på NTM-centralens webbplats och på webbplatsen för den kommun inom vars område ledningen placeras.

Publiceringsdatum för delgivningen

20.9.2022

Delfåendet av underrättelsen anses ha skett den sjunde dagen efter delfåendets publiceringstidpunkt, d.v.s. 27.9.2022.

Anslagstid

Denna delgivning hålls offentligt tillgänglig 20.9.–20.10.2022 på NTM-centralens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland. Delgivningshandlingarna kan fås på begäran från NTM-centralens registratur: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Ärendets diarienummer är UUDELY/12170/2022.

Ytterligare information

Susanna Uusi-Kytölä, tfn. 0295 021 276

e-post: susanna.uusi-kytola@ely-keskus.fi

Offentlig delgivning (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 20.09.2022