Fullmäktiges sammanträde 5.9.2022

Mötets föredragningslista:

1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Begäran om avsked från uppdraget som ersättare i bildningsutskottet – Lilli Kahri
5. Begäran om avsked från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet – Jaana Hyvärinen
6. Begäran om avsked från uppdraget som ledamot i samkommunfullmäktige för samkommunen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda – Mika Myllynen
7. Ändring av den lösa egendomens användningsändamål på bildningsavdelningen år 2022
8. Delårsöversikt I (januari – april 2022)
9. Motion om att utveckla en sibbomodell så att unga får grepp om livet – Timo Rope m.fl.
10. Kommundirektörens rapport

Protokollet publiceras på nätet den 13 september 2022.

Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen här.

Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
30.8.2022

Senast uppdaterad 05.09.2022