Beslut om anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen / Käsis gård

Kungörelsens publiceringsdatum

Denna kungörelse publicerades 18.12.2020.

Datum för delfående av beslut

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten alltså 25.12.2020.

Beslutsnummer

§ 130 /10.12.2020, beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo

Sökande

Käsis gård

Ärende

Käsis gård har gjort en anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014). Djurstallet befinner sig i Paipis på adressen Käsisvägen 120. I djurstallet finns som mest 48 mjölkkor, 19 kvigor, 25 kokalvar (varav cirka hälften under 6 mån. gamla och hälften 6–12 mån. gamla) och 4 tjurkalvar (varav cirka hälften under 6 mån. gamla och hälften 6–12 mån. gamla). I gårdens ladugård används ströbädd och torrgödselstad. Intill gödselstaden finns två urinbehållare av gummi, vilkas sammanlagda volym är 250 m3. Gården har en torrgödselstad av betong vars volym är 600 m3.

Beslutets huvudsakliga innehåll

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har med sitt beslut 130 § tillåtit det anmälningspliktiga djurstallets verksamhet enligt det som anges i anmälan och gett preciserande bestämmelser.

Framläggande av beslutet för allmänheten

Beslut och besvärsanvisning hålls framlagda 18.12.2020-25.1.2021 på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi. Beslutshandlingarna kan läsas också vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under öppettiderna, må–to kl. 8.00–17.00 och fr kl. 8.00–14.00 (stängt utöver helgerna 23.12. och 31.12.2020).

Sökande av ändring

Ändring till beslutet kan sökas hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 25.1.2021.

Ytterligare upplysningar ger

Ytterligare upplysningar ger miljöexpert Jessika Karvinen, tfn 050 590 9984, e-post förnamn.efternamn@sibbo.fi.

Beslut om anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen – Käsis gård

Senast uppdaterad 01.09.2021