Coronavaccineringar

Coronavaccineringarna inleddes i Sibbo andra veckan i januari, när det första vaccinpartiet anlände till Sibbo. Vaccinationsordningen baserar sig på den nationella strategin.  Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Sibbo kommun informerar om vilka som står i tur att vaccineras bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Vaccineringen sker enbart med tidsbeställning.

Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds i sinom tid till hela befolkningen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset.

Vaccinationsordning och preliminär tidtabell

Personer som hör till grupper som står i tur att vaccineras kan boka tid till coronavaccination. Tidsbokningen är öppen endast för personer som står i vaccinationstur.

Sibbobor som står i vaccinationstur:

  • Sibbobor som i år fyller 70 år och äldre (dvs. personer födda år 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till riskgrupper) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
  • Alla personer i åldern 16−69 år (dvs. personer födda 1952–2004 och de personer födda 2005 som redan fyllt 16 år, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2):
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

 

Tidtabellen är preliminär, och det är möjligt att vaccineringen framskrider snabbare eller långsammare än uppskattat. Tidtabellen preciseras alltid genast när tillgängligheten till vaccinet tillåter det. När tidsbokningen öppnas för nya vaccinationsgrupper meddelas detta alltid på kommunens webbplats och via medierna.

OBS! Alla andra grupper vaccineras med Pfizer-Biontechs vaccin än 65−69-åringarna (personer födda 1952-1956), som har fått AstraZenecas vaccin. THL har meddelat att också 65−69-åringar från och med maj kan få mRNA-vaccin (såsom Pfizer-Biontechs vaccin), om den som ska vaccineras så önskar. I fortsättningen, från och med den 3 maj, kommer bokningen av alla tider även för denna åldersgrupp (65-69-åringar) att riktas till Pfizer-Biontechs vaccin. Om den som ska vaccineras vill boka tid till AstraZenecas vaccin efter den 3 maj, ska hen boka tid per telefon och framföra sitt önskemål i samband med tidsbokningen. Den andra vaccindosen till personer som fyllt 65 år ges med samma vaccin som den första dosen. Se närmare nedan under rubriken ”Vaccinprodukterna” längre ner på den här webbsidan. 

Tidsbokningen för coronavaccinationerna

Tidsbokningen på nätet

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Endast de personer som står i tur att vaccineras i sin egen kommun kan boka tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi. Du ser vilka grupper står i tur i Sibbo på den här sidan (övan).

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, vilkas syfte är att säkerställa att personen hör till den grupp som står i vaccineringstur. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen. För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden. I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, dvs. rätten att sköta ärenden för en annan person.

I samband med tidsbokningen kan du samtidigt boka tid både till den första vaccinationsdosen och till boostervaccinationen. Du kan boka tid till boostervaccination under en tidsfrist som är 11–12 veckor från den första vaccinationen. Om du redan har fått den första vaccinationsdosen eller har en tid till den första vaccinationen men inte har bokat tid till boostervaccinationen, kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är tidigast 11 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar från den första vaccinationen. En tid för boostervaccinationen kan även bokas på vaccinationsstället i samband med att den första vaccindosen ges, eller vid behov genom att ringa till tidsbeställningen.

Då du bokar tid till den första vaccindosen ska du försäkra dig om att tiden till boostervaccinet säkert passar dig (om den till exempel infaller under semestern). Boostervaccinet måste kunna ges 11−12 veckor efter den första dosen. Boka alltså tid till den första vaccindosen vid en tidpunkt så att den andra dosen kan ges efter 11−12 veckor.

Coronavaccinationerna är på gång inom Nyland. Boka tid: coronavaccinbokning.fi.

 

Tidsbokningen per telefon

Obs! Tidsbokningen för coronavaccinationerna per telefon har varit överbelastad under den senaste tiden. Det är möjligt att återuppringningen inte sker under samma dag. Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 70 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. Tidsbokningen är avsedd för den målgrupp som står i tur att vaccineras. Vi ber alla som har andra frågor om coronavaccineringarna eller förfrågningar om den egna vaccineringsturen att inte ringa hälsocentralens nummer så att linjen inte överbelastas.

Vaccinationsställen i Sibbo

Vänligen observera att vaccineringen sker enbart med tidsbeställning. Tiden ska beställas i första hand via tjänsten coronavaccinbokning.fi, alternativt per telefon. Enbart personer som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo kan beställa en tid. Läs den preliminära vaccineringstidtabellen (högre upp på denna sida) för att kontrollera vilka grupper som står i vaccineringstur i Sibbo. Vaccinationsstället kan väljas när man beställer sin tid.

Nickby social- och hälsostation

Vaccinationsställena i Nickby befinner sig i Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) antigen på bottenvåningen i fysioterapins utrymmen eller på första våningen i rum 4. Vänligen kontrollera ditt vaccineringsställe från textmeddelandet du fått.

Vaccinationsställets personal besöker också boendeserviceenheterna och de äldre hemvårdsklienternas hem för att ge vaccineringar där.

Social- och hälsostationen är belägen i Nickby centrum. Vid stationen och i dess närhet finns flera parkeringsplatser.

Nickby social- och hälsostationens huvudingång under vintertid.

Hälsovårdspunkten Söderpointti

Vaccinationsställen i södra Sibbo har öppnats vid hälsovårdspunkten Söderpointti som finns i anknytning till Söderkulla apotek (Hälsovägen 2).

Söderpointti är beläget i Söderkulla centrum och det finns parkeringsplatser i närheten.

Fasaden av hälsovårdspunkten Söderpointti. Ingång och fönstrar.

När ska man inte ta coronavaccin och när ska man avboka tiden?

Om du insjuknar före din vaccinationstid, ska du avboka den. Du får inte komma för att vaccineras om du har feber eller andra plötsliga sjukdomssymptom såsom halsont, hosta, diarré eller kräkningar.

Tiden kan avbokas elektroniskt i tjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 2353 6001. Om det är under 5 timmar till vaccinationstidpunkten, kan tiden endast avbokas per telefon. Om du avbokar den första vaccinationstiden, annulleras också boostervaccinationen.

Om du har haft coronavirusinfektion, kan du vaccineras, men först 6 månader efter att symptomen började.

Om du ska opereras, ska vaccinet ges minst två veckor innan operationen eller tidigast en vecka efter operationen. Vänligen observera detta då du bokar tid.

Om du är gravid, kan du ta coronavaccinet efter individuellt övervägande. Eftersom det bara finns lite forskningsdata rekommenderas vaccinet än så länge endast efter individuellt övervägande till gravida.

Behöver jag något med mig? Hur lång tid tar det?

Alla som vaccineras ska visa upp sitt FPA-kort eller identitetsbevis. Personer som får vaccinet på grund av sin anställning ska även visa upp kommunens personkort eller ett annat bevis på rätt att bli vaccinerad.

Cirka fem minuter reserveras för själva vaccineringen. Därtill övervakas personens hälsotillstånd i hälsostationens lokaler i ytterligare cirka 15 minuter efter injektionen. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för resorna.

Alla som besöker hälsostationen för att bli vaccinerade ombes använda munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Länken här leder till THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin (pdf).

Vaccinprodukterna

Sibbo har tillsvidare tagit emot och använder Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin och AstraZenecas adenovirusvektorvaccin.

Alla andra grupper vaccineras med Pfizer-Biontechs vaccin än 65−69-åringarna (personer födda 1952-1956), som har fått AstraZenecas vaccin. THL har meddelat att också 65−69-åringar från och med maj kan få mRNA-vaccin (såsom Pfizer-Biontechs vaccin), om den som ska vaccineras så önskar. I fortsättningen, från och med den 3 maj, kommer bokningen av alla tider även för denna åldersgrupp (65-69-åringar) att riktas till Pfizer-Biontechs vaccin. Om den som ska vaccineras vill boka tid till AstraZenecas vaccin efter den 3 maj, ska hen boka tid per telefon och framföra sitt önskemål i samband med tidsbokningen.

65–69-åriga (personer födda 1952-1956) kan i undantagsfall välja Pfizer-Biontech i stället för AstraZeneca som boostervaccin. THL har gjort en linjedragning (18.5) om att också 65 år fyllda framöver kan få mRNA-vaccin som boostervaccin även om vaccinationen har påbörjats med AstraZenecas vaccin. Rekommendationen är ändå fortfarande att 65 år fyllda fortsätter vaccinationsserien med samma coronavaccin som den första dosen, ifall det inte finns medicinskt hinder för användningen av preparatet. I Sibbo får de 65–69-åriga, vars vaccination har inletts med AstraZenecas vaccin, också AstraZeneca som boostervaccin. Om det finns behov att byta boostervaccin till Pfizer-Biontechs vaccin ska man avboka tiden enligt instruktionerna i tidsbokningstextmeddelandet eller per telefon och boka en ny tid genom att ringa tidsbeställningsnumret. Vi bokar den första lediga tiden till Pfizer-Biontechs vaccin för den som har önskat att byta vilket innebär i praktiken att doseringsintervallen förlängs med 1-3 veckor. Vaccinet kan inte bytas ut på vaccinationsplatsen. Om bytet aktualiseras först på vaccinationsplatsen så får man en ny vaccinationstid senare.

THL har beslutat att coronavaccinationerna med AstraZenecas vaccin kan fortsätta för personer som fyllt 65 år, eftersom det i denna grupp inte har observerats någon större risk för mycket sällsynta störningar i blodets koagulation efter att personerna har fått vaccinet. Enligt försiktighetsprincipen ges inte AstraZenecas coronavirusvaccin till personer som fyllt 65 år och som tidigare har haft sinustrombos dvs. ventrombos i hjärnan eller trombocytbrist (dvs. brist på blodplättar) förorsakad av heparinbehandling (HIT). Båda dessa sjukdomar är mycket sällsynta och de förekommer högst hos några enstaka personer i den här åldersgruppen. I stället för AstraZenecas vaccin får dessa personer Pfizer/Biontechs vaccinprodukt. Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte ett hinder för vaccinering med AstraZenecas vaccin. Inte heller tidigare lungemboli eller djup ventrombos i t.ex. nedre extremiteterna är ett hinder för vaccinering med AstraZenecas vaccin.

Till personer under 65 år påbörjas nya vaccinationsserier bara med mRNA-vaccin (t.ex. Pfizer-Biontech). Personer under 65 år, som hunnit få första vaccindosen med AstraZenecas vaccin, får andra vaccindosen med mRNA–vaccin. En person under 65 år kan alltså inte välja att få AstraZenecas vaccin åtminstone för närvarande.

Båda vaccinprodukterna ger omfattande skydd mot viruset efter två injektioner. Den andra injektionen ges 11 – 12 veckor efter den första dosen. Den första dosen ger alltså inte ännu personen omfattande skydd mot virussjukdomen.

I samband med tidsbokningen kan du samtidigt boka tid både till den första vaccinationsdosen och till boostervaccinationen. Du kan boka tid till boostervaccination under en tidsfrist som är 11–12 veckor från den första vaccinationen. Om du redan har fått den första vaccinationsdosen eller har en tid till den första vaccinationen men inte har bokat tid till boostervaccinationen, kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är tidigast 11 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar från den första vaccinationen. En tid för boostervaccinationen kan även bokas på vaccinationsstället i samband med att den första vaccindosen ges, eller vid behov genom att ringa till tidsbeställningen.

Coronavaccinering. En människohand ger injektionen till en annan människa.

Vem hör till riskgrupperna?

Personer som har fyllt 70 år eller det här året fyller 70 år hör till riskgrupperna på grund av sin ålder. Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom.

Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Den övriga vuxna befolkningen vaccineras först när både de äldre och personer som hör till riskgrupperna på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd har blivit vaccinerade.

Varför vaccineras närståendevårdare och makar som bor i samma hushåll med en äldre person?

Vaccineringen av närståendevårdare och personer över 70 år som bor i samma hushåll med en äldre person i vaccineringstur baserar sig på THL:s rekommendationer. Tack vare denna praxis blir vaccineringen smidigare och den äldre som vaccineras skyddas ytterligare mot smittan. Närståendevårdare kan jämföras med vårdpersonal, eftersom det finns en risk att de kan utsätta sina vårdmottagare för viruset. Utöver risken att föra smitta vidare hör personer som fyllt 70 år också själva till riskgruppen på grund av sin ålder. När till exempel hemvårdens personal gör vaccineringsbesök hemma hos äldre personer, är det ändamålsenligt att samtidigt vaccinera även andra i samma hushåll boende personer som hör till riskgruppen och som även själva i vilket fall som helst snart skulle stå i vaccineringstur.

THL har ändrat åldersgränsen för vaccineringen av makar och andra personer som bor i samma hushåll med en äldre person som står i vaccineringstur. Enligt THL:s rekommendation ska åldersgränsen höjas från den tidigare 65 år till 70 år. Med ändringen vill man rikta vaccineringen till de äldre. I samma hushåll med den äldre boende närståendevårdare kan fortfarande oberoende av sin egen ålder få vaccineringen samtidigt med den vårdbehövande. Den vaccinprodukt som närståendevårdaren får väljs däremot beroende på närståendevårdarens egen ålder.

I samma hushåll boende närståendevårdare vaccineras inte samtidigt när den person som står i vaccineringstur är under 70 år och hör till riskgrupperna.

Mer information om coronavaccineringar och coronavacciner

THL: Vaccinerna fungerar bra mot allvarlig coronavirussjukdom