Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kuva: Suvi Suovaara

Sipoon kunta järjestää vapaaehtoista aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikille ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Oppilas, jolle on tehty erityistä tukea koskeva päätös, saa osallistua toimintaan kuudenteen luokkaan asti. Sipoo on sitoutunut järjestämään iltapäivätoimintaa kaikkina koulupäivinä vähintään kolme tuntia päivässä. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin osallistujamääristä riippuen esim. klo 7.30-16.30 välisenä aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, vapaaseen leikkiin, sisä- ja ulkopeleihin, läksyjen tekoon, askarteluun ja lepoon.

Toiminnassa painotetaan monipuolista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on vapaaehtoista ja maksullista.

Lähes kaikissa Sipoon kouluissa aamu- ja iltapäivätoiminta ovat koulun omaa toimintaa. Sipoon kunta (koulutuksen toimiala) vastaa iltapäivätoimintaa koskevien lakien ja säännösten noudattamisesta. Rehtori vastaa koulussaan järjestettävästä toiminnasta.

Toimintamaksut

Sipoon kunnan sivistysvaliokunta päätti 9.3.2021, että 1.8.2021 alkaen asiakasmaksu on enintään 3 tuntia/päivä 100 euroa/kuukausi ja yli 3 tuntia/päivä 140 euroa kuukausi. Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksuun. Kunnan järjestämän aamutoiminnan hinta on 35 euroa/kuukausi.

Maksut koskevat lakisääteiseen toimintaan osallistuvia oppilaita (1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat).

Muun iltapäivätoiminnan osalta toiminnan järjestäjä määrittää maksut itse. Lisäksi maksut koskevat myös esikoululapsia, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan täydentävän päivähoidon sijaan.

Maksuperusteet

Toiminnan toteuttamisesta vastaava taho perii kuukausimaksut suoraan huoltajalta. Koulun itsensä järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen huoltajilta perittävien kuukausimaksujen osalta hoitaa sivistystoimisto, jolle koulu antaa tarvittavat tiedot. Maksut peritään kaikilta toimintakuukausilta seuraavin poikkeuksin:

  • Mikäli toimintapäiviä on elokuussa enintään 10, peritään kuukausimaksusta puolet (toimintapäivä tarkoittaa kaikkia niitä päiviä, jolloin toimintaa järjestetään, ei lapsen osallistumispäiviä).
  • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua.
  • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Kuukausimaksua ei peritä lainkaan, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena muusta syystä kuin sairauden vuoksi. Huoltajan tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle.
  • Koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajalta sekä muilta vapaapäiviltä ei tule maksuhyvitystä.
  • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti omalle koululle vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua.

Toimi näin

Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Keskitetty hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2024–2025 on 19.3.–5.4.2024. Hakemuslomake täytetään Wilmassa.

Hakulomake löytyy Wilman etusivun yläreunassa olevan valikon (kolme viivaa) alta otsikolla ”Lomakkeet”. Huomioi, ettei lomaketta voi täyttää matkapuhelimen Wilma-sovelluksella.

Voit myös hakea lapsellesi paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilmassa virallisen hakuajan ulkopuolella. Hakuajan ulkopuolella voit tiedostella paikkaa koulun koulusihteeriltä, joka antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelyyn.

Mikäli sinulla ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai käyttäjätunnusten kanssa on ongelmia, voit ottaa yhteyttä wilma.helpdesk@sipoo.fi.

Lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta saat koulun rehtorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan tarkoitus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille sekä tukea perheitä ja koulua niiden kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toiminnan sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä ja toteuttaja määrittelevät ja valitsevat toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt sekä mahdolliset painotukset. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällölliset kokonaisuudet on määritetty Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa seuraavanlaisesti:

  1. eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, 2. leikki ja vuorovaikutus, 3. liikunta ja ulkoilu, 4. ruokailu ja lepo, 5. kulttuuri ja perinteet, 6. kädentaidot ja askartelu, 7. kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, 8. mediataidot, 9. arkiaskareet, 10. elinympäristö ja kestävä elämäntapa, 11. erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.

Toiminta-aika

Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää pääsääntöisesti arkipäivisin noin klo 7:00–17:00 välisenä aikana. Toiminta-ajat ovat suuntaa antavia ja ne vaihtelevat jonkin verran toimipisteiden välillä. Tarkemmat tiedot toiminta-ajoista saa suoraan kouluilta. Aamutoimintaa ei järjestetä kaikilla kouluilla. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimintapäivinä, ei koulun loma-aikoina.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Verkkoasiointi

Palvelupaikat