T 6 Taasjärven itäpuoli

Asemakaava

Asemakaavan myötä Taasjärven itäpuolesta muodostuu Söderkullaan uusi pientalovaltainen taajamanosa. Asemakaava mahdollistaa yleiskaavan mukaisen kokoojakadun rakentamisen Taasjärven ympäri. Kokoojakatu yhdistää Graniittitien ja Tasbyntien toisiinsa, liittäen alueen kiinteästi osaksi taajamaa. Alueen luonne pyritään säilyttämään luonnonläheisenä ja huvilamaisena. Alueella on maisemallisia, sekä rakennushistoriallisia arvoja, jotka on huomioitu kaavoituksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 57 ha, ja se sijaitsee erinomaisella paikalla kävelymatkan päässä Söderkullan keskustan palveluista.

 

 

Asemakaavan osittainen voimaantulo

Kunnanhallitus päätti 27.2.2023 § 62 määrätä T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, pois lukien valituksen kohteena olevat kiinteistöt. Asemakaava tulee tällä kuulutuksella osittain voimaan.

Kuulutus

Kaavakartta

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 12.12.2022 hyväksynyt T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan.

Korjattu asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.7.2022–2.9.2022. Ehdotuksesta saatiin 18 muistutusta ja 5 lausuntoa. Niihin on kirjoitettu vastineet ja kaavaan on tehty tekniset korjaukset.

Kuulutus

Pöytäkirjaote ja muutoksenhakuohje

 

Korjattu ehdotus

Korjattu kaavaehdotus nähtäville

Korjattu asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 1.7.2022–2.9.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Loma-aikojen vuoksi nähtävilläoloaikaa on pidennetty kuukaudesta kahteen kuukauteen.

Korjatussa kaavaehdotuksessa muutoksia on tullut etenkin rakennusoikeuteen ja kaavamääräyksiin. Suunnittelun kokonaisratkaisu on pysynyt samanlaisena kuin ensimmäisessä kaavaehdotuksessa.

Mahdolliset muistutukset korjatusta kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti perjantaihin 2.9.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kaavoittaja  oli tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse perjantaihin 8. heinäkuuta asti, ja jälleen maanantaina 8. elokuuta eteenpäin. Tällä välillä pyydettiin jättämään mahdolliset kysymykset ja kommentit kaavoittajan sähköpostiin.

Vuorovaikutus
Kaavoittaja Pieta Kupiainen oli tavattavissa Söderkullan kirjastolla:
• torstaina 7. heinäkuuta klo 10–12 ja 13-16, sekä
• tiistaina 16. elokuuta klo 10-12 ja 13-18.
Tällöin oli mahdollista tulla keskustelemaan kaavoittajan kanssa ilman ajanvarausta kirjaston kokoushuoneeseen. Samaan aikaan kirjastolla oli tavattavissa myös Söderkullan kartanon asuinalueen kaavoittaja Niina Tiittanen.

Korjattu kaavaehdotus

Kuulutus 1.7.2022 (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)
Liite 1: Kaavakartta
Liite 2. Yleissuunnitelma
Liite 3. Rakennustapaohjeet
Liite 4. Vastineraportti
Liite 5: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 6. Kaavaluonnosvaiheen karttakyselyn tulokset
Liite 7. Sipoon Taasjärven itäpuolen asemakaavan rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys
Liite 8. T6 Taasjärven itäpuolen luontoselvityksen päivitys
Liite 9. T6 Itä-Taasjärvi ja K8B Hiekkamäki asemakaavojen luontoselvitys
Liite 10. Söderkullan liikenneselvitys
Liite 11. Taasjärven itäpuolen asemakaavan hulevesisuunnitelma
Liite 12: Taasjärven perustilan selvitys ja kunnostussuunnitelma
Liite 13: Meluselvitys
Liite 14: Raportti öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostamisesta

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana (14.1.2022–18.2.2022) saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella on ilmennyt muutostarpeita, joiden vuoksi asemakaava on asetettava korjattuna ehdotuksena uudelleen nähtäville.

Useissa muistutuksissa toivottiin rakennusoikeuden nostamista. Neuvottelussa Porvoon museon kanssa totesimme, että täydennysrakentamisen vyöhykkeiden rakennusoikeutta on mahdollista hieman nostaa. Rantavyöhykkeen, ja todennäköisesti myös tiiviin rakentamisen vyöhykkeen, rakennusoikeus säilyy ennallaan.

Suunnittelualueelta on selvitetty lahokaviosammalen esiintyminen ELY-keskuksen pyynnöstä. Lahokaviosammalta ei suunnittelualueella ole havaittu.

Nähtävilleasettamisesta tiedotetaan maanomistajia sähköpostilistalla ja kirjeellä.

Asemakaavaehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 14.1.2022–18.2.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti perjantaihin 18.2.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Vuorovaikutus tullaan järjestämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen mahdollistamilla tavoilla. Kaava-aineisto esiteltiin webinaarissa torstaina 27.1.2022 klo 17.00.

Kaavoittajalta voi myös varata ajan tapaamiseen Söderkullan kirjastolla. Tapaamisajat on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelualueen kiinteistönomistajille. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse numerosta 050 432 8644. Aikoja voi varata seuraaville päiville: keskiviikko 19.1., perjantai 21.1. ja keskiviikko 2.2.2022.

Kuulutus, pdf
Kaavaselostus, pdf
Liite 1, kaavakartta, pdf
Liite 2, Kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf
Liite 3, Yleissuunnitelma, pdf
Liite 4, Rakennustapaohje, pdf
Liite 5, Vastineraportti, pdf
Liite 6, Kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöt, pdf
Liite 7, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Liite 8. Karttakyselyn tulokset, pdf
Liite 9, Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys, pdf
Liite 10, Luontoselvityksen päivitys
Liite 11, Itä-Taasjärvi ja Hiekkamäki asemakaavojen luontoselvitys, pdf
Liite 12, Söderkullan liikenteellinen tarkastelu, pdf 
Liite 13, Hulevesisuunnitelma. pdf
Liite 14, Taasjärven perustilan selvitys ja kunnostussuunnitelma, pdf
Liite 15, Melukartat 
Liite 16, Raportti öljyllä pilaantuneen maan kunnostamisesta, pdf
Asemakaavan seurantalomake, pdf

Taasjärven itäpuolen asemakaavan yleisöwebinaari

Kaava-aineistoa esittelevä webinaari järjestettiin torstaina 27.1.2022 kello 17:00–18:30  Webinaarissa esittelimme kaavaratkaisua, ja lisäksi kerroimme alueen rakennustapaohjeesta ja kunnallistekniikan suunnittelusta.

Webinaari oli katsottavissa kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen.

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto on päättänyt asettaa Taasjärven itäpuolen asemakaavan valmisteluaineiston (kaava T6) nähtäville. Valmisteluaineisto sisältää asemakaavaselostuksen liitteineen, sekä kaksi suunnitelmavaihtoehtoa. Toivomme palautetta molempien luonnosvaihtoehtojen hyvistä puolista ja haasteista. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan seuraavaksi yksi kaavaehdotus.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tuli toimittaa kirjallisesti 30.11.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.
Tässä kaavahankkeessa oli mahdollista jättää mielipiteensä sähköisesti karttakyselyn ja otakantaa-sivuston kautta 29.10.-30.11.2020. Valmisteluaineiston löydät tämän sivun lopusta.

Ota kantaa -sivusto

Tällä sivustolla saattoi keskustella kaavaratkaisusta kaavoittajan kanssa 29.10.-30.11.2020. Kaavoittaja vastasi kysymyksiin viikoittain.

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/512/

 

Karttakysely

Karttakyselyyn voi merkitä kartalle sekä onnistuneita kohtia, että kehitettäviä paikkoja molemmista suunnitelmavaihtoehdoista. Karttakysely oli avoinna nähtävilläoloajan.

 

Videoesittely kaavasta

Tällä videolla esitellään lyhyesti kaavan tavoitteet, suunnitteluperiaatteet ja suunnitelmavaihtoehdot. Tekstityksen videoon saat oikeasta alakulmasta valitsemalla.

 

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto

Kuulutus 29.10.2020

T 6 Kaavaluonnos yleissuunnitelmakartta vaihtoehto 1 (pdf)
T 6 Kaavaluonnos yleissuunnitelmakartta vaihtoehto 2 (pdf)

T 6 Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):

Liite 1: VE1 yleissuunnitelmakartta

Liite 2: VE2 Yleissuunnitelmakartta

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 4: Tontinkäyttösuunnitelma

Liite 5: VE1 Rakentamisvyöhykkeet

Liite 6: VE2 Rakentamisvyöhykkeet

Liite 7: Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöt

Liite 10: Taasjärven hulevesiselvitys

Liite 11: Taasjärven perustilanselvitys

Liite 12: Meluselvitys

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 

Kuulutus 2.7.2020 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.6.2016

T 6 Kuulutus (pdf) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päiv 14.7.2016 (pdf)

Kaavoituksen tavoitteita ja lähtötietoja on kerätty paikallisilta ennen vireilletuloa.

Taasjärven itäpuolen maanomistajille järjestettiin asemakaavan tavoitteiden asettelun pohjaksi työpaja maanantaina 25.4.2016 klo 18-20 Palvelutalo Lindassa (Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla). Ohjelmassa klo 18-19 esittely suunnittelun taustoista ja klo 19-20 ohjattu asukastyöpaja.

Tilaisuus videoitiin ja esitettiin reaaliaikaisena internetissä. Tallenne maanomistajatyöpajasta 25.4.2016.

Lisäksi alueen lähtötietoihin ja suunnittelun tavoitteisiin liittyvä karttakysely oli avoinna 1.-.31.5.2016.

Karttakyselyn 2016 tulokset (pdf)

Selvitykset ja raportit

Valmisteluvaiheen selvitykset

Luontoselvitys (pdf) katso selostuksen liite 8

Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys (pdf)

Ohje webinaariin osallistumiseen

Kaava-aineistoa esittelevä webinaari järjestettiin torstaina 27.1.2022 kello 17:00–18:30  Webinaarissa esittelimme kaavaratkaisua, ja lisäksi kerroimme alueen rakennustapaohjeesta ja kunnallistekniikan suunnittelusta.

Osallistuminen webinaariin ei edellytä Teams-sovelluksen asentamista. Kun avaat linkin, voit itse valita, haluatko käynnistää webinaarin Teamsissa vai katsella sitä selaimessa.

Webinaari tallennetaan ja lisätään tälle sivulle parin päivän sisällä webinaarin päättymisestä. Tallenne on sen jälkeen katseltavissa tällä verkkosivulla kahden viikon ajan.

Miten toimit webinaarissa?

Voit olla mukana koko ajan tai liittyä mukaan kesken tilaisuuden. Webinaarissa suunnittelijat esittelevät Taasjärven itäpuolen kaavaehdotukseen liittyviä teemoja. Esitysten jälkeen olemme varanneet aikaa kysymyksiinne vastaamiseen.

Voit kysyä ja keskustella illan aiheista tilaisuuden viestiseinällä anonyymisti tai nimelläsi. Jos sinulla on jo nyt joku kysymys kaavaan liittyen, lähetä se 25.1.2022 mennessä kaavoittajalle sähköpostilla osoitteeseen pieta.kupiainen@sipoo.fi.

Webinaarin kieli on suomi, mutta illan esitysten tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Viestiseinällä voit kysyä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Näin liityt webinaariin

Liity mukaan tilaisuuteen klikkaamalla liittymislinkkiä (ylempänä). Et tarvitse verkkotilaisuutta varten uusia sovelluksia, sillä tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen / internetin kautta. Tuetut selaimet Teams-livelähetykseen osallistumiseen ovat Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge. Tarvitset myös verkkoyhteyden. Osallistuminen on helpointa käyttämällä tietokonetta, jolloin kuvat näkyvät isompina ja viestiseinän käyttö on helpompaa. Voit osallistua myös pelkällä älypuhelimella, mutta silloin puhelimeen on ladattava etukäteen Teams-sovellus puhelimen sovelluskaupasta.

Jos Teams-livetapahtumaan liittyminen ja kysymysten lähettäminen siihen on sinulle uusi juttu, voit tutustua sen käyttöön etukäteen katsomalla Youtubessa opastusvideon Näin liityt Teams-livetapahtumaan.

Jos käytät Teamsia aktiivisesti, saattavat järjestelmät olettaa, että käytät liittymiseen esimerkiksi Teamsin työtiliäsi. Jos et halua liittyä tapahtumaan niin, muista kirjautua ensin ulos tai vaihtaa tiliä ennen tapahtumaan liittymistä.

Mitä teen, jos en pääse sisään tilaisuuteen?

Kokeile liittyä uudestaan. Jos et kuitenkaan teknisistä ongelmista tai muista syistä johtuen pääse osallistumaan verkkotilaisuuteen, voit katsoa tilaisuuden tallenteen jälkikäteen verkkosivuiltamme.

Jos putoat pois verkkotilaisuudesta tilaisuuden aikana, pääset takaisin osallistumislinkin kautta.

Yhteyshenkilöt

Pieta Kupiainen, kaavoittaja
puh. 0504328644
Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi