Hyvinvointisuunnitelma – Tavoitteet ja toimenpiteet

Sipoon lasten ja nuorten hyvinvointityön päätavoitteet vuosille 2022–2025 ovat mielen hyvinvoinnin, arjen turvallisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Tavoitteiden asettamista ovat ohjanneet kunnan strategiset tavoitteet, kansallinen lapsistrategia, hyvinvoinnin nykytilan kartoitus sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten näkemykset ja lasten ja nuorten omat toiveet ja ajatukset. Sipoolaisilta lapsilta ja nuorilta kerättiin toimenpide-ehdotuksia nuorisovaltuustolle ja koulujen oppilaskunnille järjestetyissä työpajoissa kevään 2022 aikana.

Sipoon kunnan strategiassa mainitaan kuluvan valtuustokauden tavoitteeksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Tutustu Sipoon (2022–2025) strategiaan täällä.  Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Lapsistrategian mukaan lapsen hyvinvoinnin osa-alueita ovat ihmissuhteet, oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja terveys. Lue lisää lapsistrategiasta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. 

Alla olevassa kuvassa esitetään pähkinänkuoressa, miltä sipoolaisten lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin, arjen turvallisuuden ja osallisuuden nykytila näyttää (Kouluterveyskysely, 2021). Laajemman katsauksen löydät sivulta Lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytila (lisätään linkki), 

 

Tätä tavoittelemme – tavoitteet

I Mielen hyvinvointi

Jokainen lapsi ja nuori tulee kuulluksi ja kohdatuksi ja hänellä on turvallinen aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä.

Lapsen ja nuoren hyvinvointia, esimerkiksi tunnetaitoja,  edistetään osana kasvatusta ja opetusta päiväkodissa ja koulussa.

II Turvallinen arki

Jokaisella lapsella ja nuorella on turvallinen kasvuympäristö. Päiväkodit, koulut ja vapaa-ajanviettopaikat ovat paikkoja, joissa kukaan ei kohtaa kiusaamista, syrjintää tai häirintää.

Lapset ja nuoret saavat tietoa, kuinka toimia kiusaamistilanteessa ja millaista apua ja tukea on saatavilla. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tietävät, kuinka kiusaamista voidaan ehkäistä ja kuinka toimitaan kiusaamistilanteessa.

III Osallisuus

Lapset ja nuoret kokevat olevansa tärkeä osa päiväkoti-, luokka- , koulu- ja vapaa-ajanviettoyhteisöä. Yhteisöissä on luottamuksellinen, avoin ja arvostava ilmapiiri. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa oman yhteinsönsä kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen ja harrastuksen avulla löytää itselleen tärkeä ryhmä tai yhteisö.

 

Näin teemme – toimenpiteet

 

Mielenterveystaitojen lisääminen

Kaikissa  kouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä. Opettamiseen varataan yhdessä sovittu tuntimäärä ja opetuksen toteutumista seurataan lukuvuosittain.

Vastuu: Koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto, (lisätään vastuutaho päiväkotien osalta)

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari: Palautekyselyt ja arviointikysely, viihtyvyys- ja hyvinvointikyselyt, keskustelut oppilaiden kanssa, TEA-viisari

Tila:

Järjestöyhteistyön lisääminen ja tiivistäminen

Kuvaus:

Vastuu: KUVA

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Osallisuuden edistäminen

Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa.

Vastuu: oppilaskuntatoiminta, koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä YHR, ruokaraati, nuorisovaltuusto

Aikataulu: Vuosi 2023

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Kiusaamisen/häirinnän/ väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen

Kuvaus:

Vastuu:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila:

Maksuton, mielekäs tekeminen ja siitä tiedottaminen

Kuvaus:

Vastuu:

Aikataulu:

Seuranta:

Mittari:

Tila: