Perusopetuksen tavoitteet

Arvopohja

Meillä oppija, aktiivisuus, osallisuus ja elinikäisen oppimisen ilo ovat kaiken toiminnan keskiössä. Keskitymme hyvään ja löydämme sen kaikista ja kaikesta. Toimimme kekseliäästi, avoimesti ja palvelualttiisti suhteessa ihmisiin, asioihin sekä uusiin toimintatapoihin ja oppimisympäristöihin. Arvostamme moninaisuutta, kulttuurista osaamista ja monikielisyyttä.

Sipoon kunnan opetustoimen visio

Innostamalla ja osallistamalla tulevaisuuden rohkeita rakentajia.

Sipoon kunnan opetustoimen missio

Tarjota ja mahdollistaa jokaisena koulupäivänä oppimisen elämyksiä.

Kehittämisen kärjet

Toimintakulttuuri

Sipoossa opettajat työskentelevät yhdessä, oppilaita ja toisiaan tukien, kannustaen ja kunnioittaen.

Tavoitteet

 • Opetussuunnitelma on koulun toiminnan, opetuksen ja kehittämisen perusta

 • Koululla on selkeät yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt

 • Koulun toimintakulttuuri on avoin ja vuorovaikutteinen

 • Koulussa on kaikkia kunnioittava toimintakulttuuri

 • Emme etsi esteitä toiminnan kehittämiselle, vaan toimimme ratkaisukeskeisesti

 • Opetuksen toteutuksesta, laadusta ja kehittämisestä keskustellaan avoimesti ja ratkaisukeskeisesti

 • Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä päivittäistä arkea ja opetusta

 • Opetuksen laatu nousee tiimiopettajuuden myötä

 • Opettajat ja ohjaajat osallistuvat aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja saatu tieto jaetaan muille

Oppimisympäristö

Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti ja määrätietoisesti joustaviksi, monipuolisiksi ja sosiaalista toimintaa tukeviksi.

Tavoitteet

 • Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti ja määrätietoisesti joustaviksi, monipuolisiksi ja sosiaalista toimintaa tukeviksi

 • Oppimistilanteita järjestetään myös luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolella

 • Koulumme mahdollistaa oppilaiden päivittäisen liikkumisen ja toiminnallisen oppimisen

 • Opetustilat, -välineet ja -materiaalit ovat vaihtelevia, toimivia ja turvallisia

 • Opetuksessa käytetään päivittäin tieto- ja viestintäteknistä välineistöä ja sähköisiä oppimisympäristöjä

Osallisuus

Osallistuvat oppilaat ja opettajat voivat hyvin.

Tavoitteet

 • Koululla on oppilaita ja henkilökuntaa osallistavat rakenteet ja toimintatavat

 • Oppilaskunnan hallituksen toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja vaikuttavaa

 • Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä

 • Henkilökunta on työstään innostunutta ja työhönsä sitoutunutta ja se näkyy oppilaille

 • Kodin ja koulun yhteistyö tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä

 

Oppiminen

Oppiminen on yhteisöllistä. Oppilaat tietävät tavoitteet ja arvioinnin perusteet.

Tavoitteet

 • Opetussuunnitelma on opetuksen perusta

 • Kehitämme opetustamme jatkuvasti tiimeissä –

 • Opetus on tavoitteellista – oppilaat tehdään tietoisiksi oppimisen tavoitteista, merkityksestä ja sisällöistä

 • Arviointikriteerit ovat selkeästi esillä jokaisen oppimiskokonaisuuden alussa

 • Monipuoliset aktivoivat opetusmenetelmät, digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt ovat arkipäivää

 • Joustavilla opetusjärjestelyillä ja monipuolisilla menetelmillä tuetaan oppilaan oppimisen, itsetunnon ja ajattelun taitojen vahvistumista sekä yhteisöllisyyttä

 • Järjestämme opetusta myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät eri oppiaineet

Hyvinvointi

Sipoon kouluissa toimitaan yhdessä, ystävällisesti ja jokaista arvostaen.

Tavoitteet

 • Jokainen oppilas nähdään, kuullaan ja kohdataan

 • Kaikkien päivä koulussa on turvallinen: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagooginen turvallisuus

 • Oppilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia seurataan aktiivisesti useamman kerran lukuvuodessa

 • Hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä

 • Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on organisoitua ja tavoitteellista

 • Uusi henkilöstö perehdytetään työhönsä ja koulun toimintakulttuuriin

 • Tiimiopettajuus edistää hyvinvointia ja työssä jaksamista

 • Koulussa opetetaan oppilaille tunne- ja vuorovaikutustaitoja