Maatalousmaan kuivatus

Sivulla on tietoa maankuivatuksen keinoista sekä ojituksen ilmoitus- ja lupavelvollisuudesta. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta.