Tuntiportaan valinnan ja poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Tuntiportaan valinta 

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle haetaan tietyn tuntiportaan verran varhaiskasvatusta kuukaudessa. Lapsen varhaiskasvatustarpeen muuttuessa tulee hakea muutosta tuntiportaaseen eDaisy varhaiskasvatusjärjestelmässä. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu kesken kuukauden, tule uusi tuntiporras voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Huoltajien määritellessä lapsensa tuntiportaan valintaa, tulee heidän kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Lapsen hoitoaikavaraukset ilmoitetaan sähköisesti DaisyFamilyssa etukäteen. Ilmoitus on sitova.
 •  Jos suunniteltu hoitoaika ylittyy, laskutettava aika muodostuu uloimmista aikapareista (suunniteltu aikavaraus + ylitysaika).  Jos lapsen hoitoaika ylittää kuukaudessa sovitun tuntiportaan, nousee kyseisen kuukauden asiakasmaksu seuraavalle tuntiportaalle.
 • Varattua hoitoaikaa ei voi muuttaa perheen loma-aikojen, lapsen sairaudesta johtuvien poissaolojen tai muiden satunnaisten poissaolojen takia.
 • Jos etukäteen varattu hoitoaika vaihtuu huoltajan työvuoromuutoksen takia, voidaan varatun hoitoajan siirrosta sopia päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

 

Asiaksmaksulakiin perustuvat poissaolohyvitykset:

  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan.
  • jos lapsi on sairauden vuoksi poissa yli kymmenen (10) toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • maksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8-31.7) aikana.

Päiväkodinjohtajalla on oikeus pyytää tarvittaessa sairauspoissaolosta lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus.

Kesäajalta myönnettävät maksuvapautukset Sipoossa

 1. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1. päivää. Sipooseen muuttavan perheen tulee ilmoittaa, jos lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa toisessa kunnassa toimintavuoden aikana (asiakasmaksulain perusteella).
 2. Mikäli lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen ajalla 1.6-31.7, ei peritä varhaiskasvatusmaksua tältä ajalta. Edellytyksenä että asiasta ilmoitettu kesä-kyselyn yhteydessä keväällä.
 3. Ennen esiopetusvuoden aloitusta, perheellä on mahdollisuus irtisanoa lapsen varhaiskasvatuspaikka ja aloittaa perusopetuslain mukainen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus esiopetusvuoden alkaessa. Poissaoloajalta ei peritä maksua.

Kesäajan poissaolo pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voimassa eikä Kelan maksamia lastenhoidon tukia voi saada samalta ajalta. Tukien saanti edellyttää varhaiskasvatuspaikan irtisanomista.

Isyysvapaa

Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksutonta lapselle, jota isyysvapaa koskee. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa kirjallisesti päiväkodinjohtajalle viimeistään neljätoista vuorokautta (2 viikkoa) ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan.

Viimeksi muokattu 24.01.2023