Sipoon kunta on avannut uuden kanavan väärinkäytösten julkituomiseksi

Tarkoituksena on varmistaa, että työssään tai sen yhteydessä epäkohtia tai yleisen edun vastaista toimintaa havaitseva henkilö voi tehdä ilmoituksen asiasta turvallisesti ilman pelkoa mahdollisista vastatoimista. Ilmoituksen tekijä voi olla esimerkiksi kunnan työntekijä tai aliurakoitsija.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai väärinkäytöksiä. Epäilyt voivat liittyä esimerkiksi julkisten hankintojen, henkilötietojen suojan tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden rikkomuksiin.

Ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin

Ilmoituskanavan kautta tehtävän ilmoituksen tulee perustua tietoon tai perusteltuun epäilyyn ja se on tehtävä hyvin aikein, eli niin sanotusti vilpittömällä mielellä. Perättömän ilmiannon tekeminen on laitonta.

Sipoon kunta selvittää ilmoituskanavan ilmoitusten perusteella kaikki aiheelliseksi osoittautuvat väärinkäytösepäilyt mahdollisuuksien mukaan. Kunta on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen taho

Sipoon puolesta ilmoituskanavasta huolehtii BDO Oy. BDO on riippumaton ulkopuolinen taho, joka vastaa ilmoitusten esikäsittelystä ja raportoi niistä ainoastaan Sipoon nimetyille vastuuhenkilöille.

Ilmoituskanavaan tehdyt ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti. Ilmoitusten käsittelijöitä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja ilmoittajan anonymiteettia suojellaan selvitystä tehdessä. Pääsy ilmoitusjärjestelmään on rajattu ja suojattu.

Uusi ilmoituskanava on yksi työkalu, jolla varmistetaan hallinnon toiminnan oikeellisuutta.

 

Viimeksi muokattu 31.03.2023