Sipoossa voit opiskella musiikkia eri oppilaitoksissa monen eri instrumentin parissa. Taiteen perusopetuksessa opiskelu on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteellista. Laajan oppimäärän mukaista opetusta Sipoossa tarjoaa Porvoonseudun musiikkiopisto, johon hakuaika on vuosittain keväällä. Yleisen oppimäärän mukaista tasokasta perusopetusta tarjoavat myös Sipoon Musiikkikoulu sekä Sibbo Musikskola. Voit opiskella musiikkia vapaamuotoisemmin myös Sipoon opistossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633