Vireilläolokuulutus – Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 21.12.2020 – 8.3.2021 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Keravan ja Vantaan kaupunkien verkkosivuilla. Sipoon kunnan verkkosivuilla kuulutus pidetään nähtävillä 26.1.2021 – 8.3.2021 välisen ajan.

Tämä kuulutus on julkaistu ensimmäisen kerran 21.12.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Keravan ja Vantaan osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Tämä kuulutus on julkaistu uudelleen jatketulla kuulutusajalla viranomaisen verkkosivuilla 25.1.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Sipoon osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä  julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja julkipano.fi-palvelussa kuulutusaikana.

Vireilläolokuulutus

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TuuDno-2019-2474.

Aiemmin annettua muistutusten ja mielipiteiden jättämisaikaa, joka oli 9.2.2021 saakka, on jatkettu. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 8.3.2021 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 TUUSULA

tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi

tai sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 

Viimeksi muokattu 26.01.2021