Syken puhdistamosivusto

Suomen ympäristökeskus (Syke) kokoaa puhdistamosivustolle tietoja niistä haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn soveltuvista laitteistoista ja menetelmistä, jotka ovat Suomessa yleisesti saatavilla. Puhdistamosivustolla on lisäksi lyhyet tiivistelmät laitteistoja ja menetelmiä koskevista tutkimustuloksista, jotka perustuvat puolueettomien ja luotettavien tahojen tekemiin tutkimuksiin ja testeihin.

Sivuston ylläpidossa noudatetaan asetuksen edellyttämää puolueettomuutta ja esitystavassa pyritään tasapuolisuuteen ja teknologianeutraaliin esitystapaan.

Syken puhdistamosivustolla olevien jätevesienkäsittelylaitteistoja ja menetelmiä koskevien tietojen kokoamiseen velvoittaa valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.