SYKEn puhdistamosivusto

Puhdistamosivustolle kootaan tietoja Suomessa yleisesti saatavilla olevista jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä. Sivustolle kootaan myös lyhyet johtopäätökset riittävän laajoista, puolueettomien ja luotettavien tahojen tekemistä tutkimuksista.

Sivuston ylläpidossa noudatetaan asetuksen edellyttämää puolueettomuutta ja esitystavassa pyritään tasapuolisuuteen ja teknologianeutraaliin esitystapaan.

Edellytykset tutkimustulosten käytöstä arviointiperusteena ovat:

  • Tutkimustulokset on julkaistu siten että niihin voidaan viitata (esimerkiksi kirja, raportti, artikkeli).
  • Käsitellyn jäteveden näytteitä on puhdistamoa kohti analysoitu vähintään neljästi ja eri vuodenaikoina.
  • Jätevesinäytteiden edustavuus on varmistettu, kertanäyte ei ole riittävä.
  • Tutkimus ja näytteenotto on toteutettu suunnitelmallisesti. Tulokset on raportoitu kokonaisuudessaan.
  • Tutkimuksen tekijä ja raportoija on puolueeton tutkimuslaitos tai muu luotettavana ja riippumattomana pidettävä, riittävän tieteellisiä tutkimusmetodeja käyttävä taho (esimerkiksi korkeakoulu, valtakunnallinen tai seudullinen kehittämishanke, vesiensuojeluyhdistys).

SYKEn puhdistamosivustolla olevien jätevesienkäsittelylaitteistoja ja menetelmiä koskevien tietojen kokoamiseen velvoittaa valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.