Sotainvalidin täydennyskorko

Vähintään 20 prosentin invalideilla on mahdollisuus saada Valtiokonttorilta toimeentulon tukena täydennyskorkoa.

Vähintään 30 prosentin invalidit saavat täydennyskoron suurempana kuin 20–25 prosentin invalidit.

Täydennyskorko myönnetään pääsääntöisesti määräajaksi. 65 vuotta täyttäneille invalideille täydennyskorko voidaan myöntää toistaiseksi, mikäli heidän elinkorkonsa on myönnetty toistaiseksi. Jos täydennyskoron saajan elinolosuhteissa tai toimeentulossa tapahtuu huomattava muutos, voidaan täydennyskorkopäätöstä oikaista.

Täydennyskorkoa myönnetään invalideille, joiden tulot alittavat vahvistetut tulorajat. Sen saantiin ja suuruuteen vaikuttavat hakijan bruttotulot sekä haitta-asteprosentti.

Täydennyskoron tulorajat

Pienimpään täydennyskorkoon oikeuttavan bruttovuositulon yläraja on:

  • 30–100 prosentin invalideilla 14 401 euroa,
  • 20–25 prosentin invalideilla 11 284 euroa.

Täydennyskorkoa myönnettäessä otetaan vuosituloina huomioon kaikki muut tulot, paitsi

  • hakijan sotilasvammalain mukaiset korvaukset,
  • Kelan maksama asumis- ja hoitotuki,
  • Kelan maksama ylimääräinen rintamalisä, puolisolisä ja lapsikorotus.

Täydennyskoron määrän muuttuminen

  • Pysyvään laitoshoitoon siirtyminen katkaisee täydennyskoron maksamisen kokonaan.
  • Yli 11 viikkoa kestävä määräaikainen laitoshoito pienentää täydennyskorkoa.
  • Jos aviopuolison bruttotulot ylittävät 2 100 euroa kuukaudessa, voidaan täydennyskorkoa pienentää.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin