Laitoshoito sotainvalideille

Vähintään 20 prosentin invalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustannuksella laitoshoitoon tai osa-aikaiseen laitoshoitoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

Jos pitkäaikaisen laitoshoidon tarve johtuu korvatusta vammasta tai sairaudesta, voi poikkeuksellisesti myös 10–15 prosentin invalidi saada Valtiokonttorin maksusitoumuksen laitoshoitoon.

Laitoshoitoa voidaan myöntää tarpeen mukaan myös jaksottaisena enintään 24 viikkoa vuodessa invalidille, jonka sotilasvammalaissa tarkoitettu vamma-aste on vähintään 20 prosenttia. Hoidot on tarkoitus kohdistaa invalideille, jotka asuvat kotonaan eivätkä vielä ole pysyvän laitoshoidon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen hoitoa selviytyäkseen kotona.

Osa-aikainen laitoshoito tarkoittaa päiväsairaalatyyppistä hoitoa, jossa invalidi on päivät laitoksessa ja yöt kotona. Hoidot on tarkoitus järjestää jaksoittaisina, jolloin niillä voidaan tukea kotona selviytymistä mahdollisimman hyvin. Tällaista jaksottaista laitoshoitoa ja osa-aikaista laitoshoitoa voidaan järjestää sotainvalidien sairaskodeissa ja muissa hoitolaitoksissa, joiden kanssa Valtiokonttori on tehnyt sopimuksen kyseisten palvelujen järjestämisestä. Laki koskee myös Ruotsissa asuvia sotainvalideja.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin