Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Mikäli harjoitat jätteen ammattimaista keräystoimintaa, on toiminnasta tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella ympäristöviranomainen merkitsee toiminnan jätehuoltorekisteriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Tee ilmoitus ennen keräyksen aloittamista Lupapiste-palvelun kautta. Voit myös täyttää sivun oikeasta laidasta löytyvän lomakkeen ja toimittaa sen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan. Toivomme lomakkeita ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella viranomaiset merkitsevät yrityksen jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kuka jätteen keräyksen toimeksiantaja on ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Jätelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646

Verkkoasiointi