Opetussuunnitelma, oppiaineet ja arviointi

Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu kuntakohtaiset tekstit ja painopisteet omien otsikoiden alle. Myös oppiainekohtaiset osiot ovat saaneet oman Sipoo-otsikon. Sipoossa koulujen ja oppilaitosten työyhteisöjen voimavarana nähdään sen jäsenten moniosaaminen ja kunnan kaksikielisyys. Sipoossa arvostetaan kehittämistyötä ja opetustoimi tukee ja kannustaa kouluja kehittämään työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja, myös yli kielirajojen.

Kunnan arvoina nähdään positiivisen ilmapiirin rakentaminen sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa. Sipoossa halutaan kannustaa oppilaita ja henkilökuntaa arvostamaan luontoa ja ympäristöä sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monet Sipoon kunnan kouluista sijaitsevat lähellä luontoa ja oppilaiden vapaa-ajan ympäristöjä. Tämä mahdollistaa toiminnallisten opetusmenetelmien sekä luovien, luonnonläheisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen opetuksessa.

Koulun ja kodin yhteistyö ja oppilaiden ja huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä. Opetussuunnitelmatyön arvokeskustelussa vanhempien vastauksista nousivat vahvasti esiin ilmaisut kuten ”oppimisen ilo”, ”vuorovaikutus” ja ”arvokas kohtaaminen”. Näitä arvoja halutaan Sipoon kunnan kouluissa ylläpitää ja rakentaa yhdessä.

Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmassa kerrotaan myös, kuinka oppilaan oppimista arvioidaan. Opetussuunnitelmassa on kaksi tasoa: valtakunnallinen opetussuunnitelma ja Sipoon kunnan oma opetussuunnitelma.

Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Sipoon kunnan opetussuunnitelma 2016

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuussa 2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1.–6. osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7.–9. osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Tavoitteet

Uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat tietojen rinnalla tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja: oppimisen ja ajattelun taitoja, tiedon hankinnan, arvioinnin ja tuottamisen taitoja, kokonaisuuksien hallintaa, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on tuottaa laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää osaamista sekä ymmärrystä todellisen maailman ilmiöistä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus sekä aktiivisuus niin omassa oppimisprosessissaan sekä kouluyhteisön täysivaltaisena jäsenenäkin.

Toteutus

Opetussuunnitelmalla ohjataan aktiivisesti koulujen opetusta, toimintakulttuuria ja arviointia – siis kaikkea toimintaa. Koulut tarkentavat kunnan yhteistä opetussuunnitelmaa lukuvuosittain omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla, jotka Koulutusjaostot hyväksyvät. Lukuvuosisuunnitelma toimii koulujen kehittämistyön suuntaajana ja tukena, ja sen pohjalta myös laaditaan lukuvuoden päättyessä toimintakertomus, jossa arvioidaan koulun toiminnan painopisteiden toteutumista sekä kehittämistyön onnistumista. Koulujen oma toimintansa arviointi on tärkeä osa kunnan sivistystoimen laatutyötä.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Arviointi

Uusi opetussuunnitelma muuttaa myös arviointia. Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista perusopetuksessa löytyy opetussuunntelmasta luvusta 6.

Arvioinnin vuosikello

Oppilaan tavoitesuunnitelman laatiminen Sipoossa

Oppilas laatii henkilökohtaisen tavoitesuunnitelmansa lukuvuoden alussa, elo-syyskuussa. Suunnitelma laaditaan sähköiseen järjestelmään. Oppilas tekee oman suunnitelmansa koulussa opettajan kanssa tai oppilas laatii sen kotona yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelmaa tehdessään oppilas pohtii omia vahvuuksiaan: Millä osa-alueilla hän on taitava oppimisessa, työskentelyssä ja käyttäytymisessä. Oppilaat asettavat tavoitteet oppimiselleen, työskentelylleen ja käyttäytymiselleen sekä pohtivat, millaisella toiminnalla hän voi edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Yhdessä pohditaan myös, mitkä asiat vaikuttavat oppimiseen positiivisesti ja mitkä asiat ja toimet voivat haitata tavoitteiden saavuttamista. Tavoitesuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa oppimiskeskustelun yhteydessä. Tavoitesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa oppimiskeskustelussa.

Tavoitesuunnitelma on osa oppimiskeskustelulomaketta. Laatiminen aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Oppimiskeskustelut löytyvät Wilmassa opettajan oman luokan sivulla, Arviointikeskustelut-välilehdellä. Opettaja pääsee avaamaan uuden oppimiskeskustelulomakkeen valitsemalla Luo uusi.

Oppimiskeskustelut Sipoossa

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. Sipoossa tarjotaan mahdollisuus vuosittaiseen oppimiskeskusteluun. Ennen oppimiskeskustelua oppilas tekee itsearvioinnin. Itsearviointia tehdessään oppilas tarkastelee tavoitesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Itsearviointi tehdään sähköisen järjestelmän lomakkeelle ja itsearviointilomake löytyy tavoitesuunnitelman yhteydestä. Oppimiskeskustelujen tarkoituksena on seurata oppilaan oppimista ja opiskelua sekä keskustella niihin liittyvistä asioista yhdessä oppilaan, huoltajan ja luokanopettajan/luokanvalvojan sekä muiden tarvittavien henkilöiden kanssa. Oppimiskeskustelut toimivat väliarviointina kaikilla vuosiluokilla. Sipoossa on käytössä kaikille kouluille yhteinen sähköinen lomake oppimiskeskustelua varten. Oppimiskeskustelu voidaan käydä myös puhelin- tai verkkoyhteyden välityksellä. Oppimiskeskustelussa keskitytään ”oppimisen omistamiseen”, sosiaalisiin taitoihin, työmenetelmiin sekä kouluviihtyvyyteen.

Oppimiskeskustelulomakkeen käyttöohjeet löytyvät täältä.

HUOM! Kun oppimiskeskustelu on käyty, opettaja rastii kentän Arviointikeskustelu valmis – lukitaan muutoksilta, joka lukitsee lomakkeen muutoksilta. Käydyt oppimiskeskustelut tallentuvat Primuksen Arviointikeskustelut-rekisteriin ja ovat näkyvissä myös Wilmassa opettajalla luokan sivulla sarakkeessa Käydyt arviointikeskustelut ja oppilaalla/huoltajalla omalla Arviointikeskustelut-sivulla. Yhteenvedon käydyistä oppimiskeskusteluista saa parhaiten Primuksen ”Arviointikeskustelut-rekisteristä”. Koulusihteeri voi tulostaa yhteenvedon opettajalle.

Ohjaava palaute

Ohjaavaa palautetta annetaan vuosiluokilla 2 ja 6. Lomake on osa Oppimiskeskustelulomaketta, joka löytyy Wilmasta. Arvioitavat väittämät ovat alla.

Arviointiskaala on

Olet edistynyt erinomaisesti

Olet edistynyt hyvin

Olet edistynyt kohtalaisesti

Tarvitset vielä ohjausta

OPPILAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI JA  ARVIOINNIN KRITEERIT

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Alta löydät päättöarvioinnin kriteerit pdf dokumenttina

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020 (pdf)

Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi

Opetushallituksen laatimat perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen. Kriteerit on lisätty Oppianeet vuosiluokalla 3-6 osioon jokaisen oppiaineen jälkeen. Alta löydät arviointikriteerit pdf dokumenttina

Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi 1.8.2023 (pdf)