Socialombudsman

Socialombudsmannens verksamhet grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Enligt lagens 24 § ska socialombudsmannen

1. ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag

2. bistå klienterna i att framställa anmärkningar

3. informera om klientens rättigheter

4. också i övrigt arbeta för att främja klienternas rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda

5. följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en re-dogörelse för det till kommunstyrelsen.

Sibbo kommun har ingått avtal med kompetenscentret inom det sociala området Verso om anordnande av socialombudsmannatjänster för invånarna. Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen. Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner utan har en rådgivande funktion och kan vara en länk mellan klienten och de anställda i problemsituationer. Socialombudsmannen utarbetar varje år en redogörelse för hur socialvårdsklienternas ställning och rättigheter har utvecklats. Redogörelsen avges till kommunstyrelsen.

Det är värt att kontakta socialombudsmannen om du
  • är osäker på om du har fått de socialvårdstjänster som du har rätt till
  • i egenskap av anhörig undrar över om en närstående till dig får den service och de stödinsatser som han eller hon behöver
  • anser att en anställd inom socialvården eller den anställdes chef har gått osakligt till väga
  • inte förstår beslut, avtal eller kalkyler som gäller dig
  • anlitar privata socialtjänster och undrar över din ställning
  • vill få opartisk information om tillämpningen av olika lagar och om din boendekommuns praxis i socialvårdsfrågor
  • vill veta vilka rättigheter du har som klient.

Blankett för anmärkning

Den service som socialombudsmannen tillhandahåller är avgiftsfri.


Suomeksi
Senast ändrat 28.08.2019

BESÖKADRESS


Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Socialombudsman
Mannerheimgatan 23
06100 Borgå

KONTAKTUPPGIFTER


Socialombudsman
Pamela Stenberg
tfn 044 729 7987
sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Telefontid
mån - tors kl. 9 - 12

PÅ ANDRA WEBBPLATSER