Klientavgifter

Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.
Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Läs alla Taxor och avgifter inom social- och hälsovården

Besöksavgifter

Avgifter inom öppenvården
Ett läkarbesök på hälsostationen kostar 20,60€/besök för 18 år fyllda. Avgiften uppbärs endast för tre besök per år.
Sjukvårdsbesök hos sjukskötare eller hälsovårdare 11,40€/besök
Vård i serie (sjukskötare, hälsovårdare eller fysioterapi) 11,40€/besök. Avgiften uppbärs för högst 45 behandlingsgånger per år.
Dessutom är vissa läkarintyg avgiftsbelagda.

Avgift för läkartider som inte använts och inte avbokats 50,80€ (gäller ej barn under 15 år)

Avgifter inom munhälsovården
Besök hos tandläkare 13,10€/besök
För ett jourbesök debiteras ytterligare 13,10€
Besök hos tandhygienisten 10,20€/besök
Dessutom debiteras för vid besöket utförda ingrepp och tilläggsundersökningar 8,40-222,70€/ingrepp eller tilläggsundersökning

Avgift för tandläkartider som inte använts och inte avbokats 50,80€ (gäller ej barn under 15 år)

Klientavgifter inom anstaltsvård
Kortfristig anstaltsvård 48,90€/dygn
Dag- och nattvård 22,50€/dygn
Avgift för anstaltsvård efter att avgiftstaket uppnåtts 22,50€/dygn

Hälsocentralsavgift uppbärs inte i följande fall
• av personer under 18 år
• för besök på rådgivningen (barn-, mödra- och familjerådgivning)
• frontveteraner
• efter att avgiftstaket har nåtts

Icke-annullerad tid till mottagningen
Om du inte kan komma till hälsostationen vid avtalad tid, var god och avboka tiden snarast möjligt per telefon. För uteblivet besök som inte har avbokats debiteras en avgift. För 15 år fyllda kunder är avgiften för icke-annullerat besök 50,80€. Avgiften debiteras ej då det finns ett godtagbart skäl till att tiden inte avbokats.

Avgiftstak inom socialvården samt hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården är avgiftstaket per kalenderår 683€ år 2020 och 2021. De eurobelopp justeras vartannat år.

Avgifterna som uppbärs för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens kostnadstak. Då kostnadstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat kostnadstaket.

I avgiftstaket ingår
•avgifter för läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård
•avgifter för fysioterapi
•avgifter för vård som ges i serie
•poliklinikavgifter på sjukhus
•avgifter för dagkirurgi
•avgifter för kortvarig vård på en anstalt inom hälso- eller socialvården
•avgifter för natt- eller dagsjukvård
•avgifter för rehabilitering

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för tandvård, sjuktransporter, läkarintyg eller laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare.

I avgiftstaket medräknas inte inkomstrelaterade avgifter eller avgifter som ersatts för patienten till exempel i form av utkomststöd eller på basis av olycksfallsförsäkring.

När avgiftstaket uppnåtts
får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt genom att söka om ett s.k. frikort.
För kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en vårddagsavgift på högst 22,50€/dygn.

Vad ska jag göra?
Den som anlitar hälsovårdens tjänster ska själv följa med när avgiftstaket uppnås. Frikortet beviljas hos den enhet där avgiftstak uppnåtts. Kortet bör alltid uppvisas i samband med besök hos social- och hälsovården.

Betalningskvitton i original ska sparas och vid behov företes då du söker om ett frikort.

Den klient/patient som visar upp ett personligt frikort inom den kommunala hälso- och sjukvården får inte debiteras för läkarbesök på hälsovårdscentral, poliklinikbesök, dagkirurgi, besök som ingår i en behandlingsserie, individuell fysioterapi, dag- och nattvård samt rehabilitering. Undantaget är kortvarig anstaltsvård (sjukhusvård), för vilken det debiteras en rabatterad avgift på 22,50€/dygn.

Frikortet ger inte rätt till gratis service om vården ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande tidigare lag.

Barn under 18 år som finns antecknade på kortet får ett eget parallellkort.

Kontakta kanslisekreterare Nina Enholm 040 1914331 när avgiftstaket har nåtts.

Läkemedelskostnaderna har sitt eget avgiftstak som är 577,66€ år 2020. När avgiftstaket har uppnåtts betalar klienten endast en självriskandel som är 2,50€/läkemedel. Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50€/kalenderår, men gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

Ersättningen dras av från läkemedelspriset på apoteket när klienten visar upp sitt FPA-kort och FPA:s intyg över rätten till extra ersättning. Ersättning kan också sökas efteråt inom sex månader.

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.06.2020