ASSISTANS OCH VÅRD SOM GES I HEMMET

5.5.2020
Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade sina direktiv 15.4.2020,
https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerio-ohjeistaa-kuntia-kotiin-annettavista-palveluista-koronavirustilanteessa
och utgående från det har vi sammanställt en kort anvisning. Syftet med anvisningen är att se till att personalen inte smittar personer som hör till riskgrupperna.

Vid alla tjänster som ges i hemmet är det ytterst viktigt att man inte arbetar om man är sjuk samt att man iakttar en god handhygien, dvs. tvättar händerna med tvål och vatten och använder alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Sibbo kommun ansvarar för att instruera och se till att alla personliga assistenter har tillräcklig skyddsutrustning. Skyddsutrustning ges utifrån behovet och från och med nu kan de avhämtas från hälsocentralens infopunkt enligt överenskommelse. Skriv till fanny.backman@sibbo.fi eller ring 040 4824 108 och kom överens om när ni kan hämta skyddsutrustningen.

HUS har lagt upp en video på Youtube om försiktighetsåtgärder för droppsmitta vid COVID-19 där man berättar om hur man ska klä på sig skyddsutrustningen och använda den på rätt sätt
https://www.youtube.com/watch?v=dDxtp5LenII&feature=youtu.be (på finska).

Om klienten får symptom i luftvägarna, magbesvär eller feber, ska man reagera snabbt och kontakta Sibbo kommuns smittskyddsteam:

Infektionssymptom teamet vardag kl. 8-16 tel. 09 2353 6008
Jourande läkare vardagar kl. 16-21 och veckoslut kl. 9-21 tel. 0923536007
Sibbos smittskyddsteam tar emot samtal på vardagar kl. 8-18, på veckoslut och helgdagar kl 10-16, tel. 09 2353 6012
Vid andra tider kan man kontakta Jourhjälpen på numret 116 117

Om du har frågor angående hygienen, kan du kontakta:
Fanny Backman, fanny.backman@sibbo.fi eller tfn 040 482 4108

I andra ärenden, vänligen kontakta de anställda inom handikappservicen:
Servicechef Tuula Wackström, tfn 050 338 5704
Handikappservicens socialarbetare, tfn 050 517 3569
Handikappservicens specialsocialhandledare, tfn 050 443 3630

ANVISNING TILL ASSISTENTER DÅ KLIENTEN ÄR FRISK:

Före hembesöket
- Se till att du har rena kläder och rena händer.
- Desinficera händerna vid klientens dörr och sätt på dig andningsskyddet.
- Tvätta och desinficera händerna genast då du anländer till klientens hem.

Hos klienten
- Iaktta en god handhygien genom hela besöket. Se anvisningen nedan!
- Rör inte vid andningsskyddet. Andningsskyddet får till exempel inte dras ner under hakan eller avlägsnas och sedan användas på nytt. Om du tar bort andningsskyddet, ska du genast byta till ett nytt.
- Använd skyddshandskar då du rör vid klienten och hanterar sekret.

Efter klientbesöket
- Tvätta och desinficera händerna hos klienten just innan du går ut genom dörren.
- Ta bort andningsskyddet när du har stängt klientens dörr bakom dig och desinficera händerna.
- Tvätta händerna på nytt genast då du kommer hem till dig.

Då du sätter på eller tar bort andningsskyddet skall du alltid ha nytvättade eller desinficerade händer. Ett använd andningsskydd skall sättas rakt i skräpkorgen.

Desinficera händerna

1. Innan du rör klienten eller klientens vårdmiljö
2. Innan en aseptisk åtgärd
3. Efter hantering av sekret
4. Efter att du varit i beröring med klientens närmiljö
5. Innan du hanterar livsmedel
6. Efter wc-besök.

Vid behandling av en patient som insjuknat i luftvägsinfektion eller magbesvär och får personlig assistans ska kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddshandskar samt skyddsrock användas.

Att använda skyddshandskar ersätter inte desinficering av händerna. Desinficera alltid händerna innan du sätter på skyddshandskarna och efter att du tagit av dem.

 

Personlig assistans

En gravt handikappad som på grund av handikapp eller kronisk sjukdom fortlöpande behöver en annan persons hjälp med de dagliga sysslorna är berättigad till personlig assistans. En förutsättning för beviljandet av personlig assistans är att den gravt handikappade själv förmår definiera innehållet och förverkligande av personlig assistans. Om klientens behov av hjälp gäller huvudsakligen omsorg, vård och övervakning, kan han eller hon få omsorgshjälp eller utnyttja någon annan stödåtgärd inom social- och hälsovården.

Den personliga assistansen riktar sig till de sysslor som klienten utan handikapp eller sjukdom skulle klara av själv. Målet med personlig assistans är att hjälpa en gravt handikappad att förverkliga sig själv både hemma och utanför hemmet:

• i de dagliga sysslorna
• i arbetet och studierna
• inom hobbyverksamhet
• i samhälleligt deltagande och
• i upprätthållandet av socialt umgänge.

Personlig assistans ordnas för dagliga sysslor, arbete och studier i den grad som klienten behöver. Personlig assistans för hobbyverksamhet, samhällsinflytande och social växelverkan ordnas minst 30 timmar per månad, om inte ett lägre timantal tryggar det nödvändiga hjälpbehovet.

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

Blankett för Personlig assistents arbetsavtal och timanmälan

Blankett för personlig assistents timanmälan

Suomeksi

Senast ändrat 21.08.2020