G 26 Pohjois-Paippisten osayleiskaava

Tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Sipoon kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti osayleiskaavan laatimisessa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä rakennusoikeuden mitoitus. Osayleiskaavassa rakennusoikeudet osoitetaan kiinteistökohtaisesti pohjautuen kaavatyössä laadittavaan mitoitustaulukkoon/periaatteisiin, joka perustuu työssä määriteltäviin rakennettavuusvyöhykkeisiin. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun oletetaan toteutuvan siten, että jokaisella vyöhykkeellä maanomistajat saavat tasapuolisesti rakennusoikeutta. Vyöhykkeiden määrittämisessä käytetään kriteereinä mm. luonto- ja kulttuuriarvoja sekä koulun, päiväkodin, vesijohdon ja viemäriverkon läheisyyttä, tieverkon kapasiteettia ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Tavoitteena on tiivistää rakentamista kylän keskustassa. Lisäksi osayleiskaavatyössä laaditaan perinteinen kantatilalaskelma vertailun vuoksi ja vaikutustenarvioinnin tueksi. Osayleiskaavatyön tavoitteena on kehittää kyläaluetta osoittamalla uudisrakentaminen maiseman, ympäristön ja olevan infrastruktuurin kannalta soveltuviin paikkoihin sekä tiivistää kylän keskustaa. Osayleiskaava laaditaan mitoittavana. Pohjois-Paippisten alueella on voimassa Sipoo 2025 yleiskaava.

På svenska

Lisätietoja antavat
Mitoitusta ja suunnitteluratkaisuja koskevissa asioissa: A-Konsultit, Staffan Lodenius, puh. 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi


Kaavaprosessia ja aikatauluja koskevissa asioissa: Sipoon kunta, kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, +358 50 409 3957 tai Niko Mäkinen, +358 40 352 3811. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Ehdotusvaihe:
Korjatun osayleiskaavaehdotuksen laatiminen 2020

Saatujen viranomaislausuntojen sekä käytyjen neuvotteluiden pohjalta korjatun osayleiskaavaehdotuksen laatimiseksi vuonna 2020 on ollut tarpeen tarkentaa suunnitteluperiaatteita. Näitä tarkennettavia suunnitteluperiaatteita ovat olleet erityisesti kokonaismitoitus, kaksiasuntoisuus ja sivuasunnot, poikkileikkausajankohta sekä MRL:n 44 § :n soveltaminen. Tarkennettavat suunnitteluperiaatteet on hyväksytty sekä maankäyttöjaostossa että kunnanhallituksessa huhtikuussa 2020. 

Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti Sipoon kunta on joutunut peruuttamaan kaikki suunnitellut asukastapahtumat toistaiseksi. Kunta tulee käyttämään nähtävilläolevan kaavaehdotuksen vuorovaikutuksessa harkintansa mukaan erilaisia välineitä kuten videoesittelyjä, webinaareja, etätyöpajoja jne.

 

Video jatkosuunnittelun periaatteista on nyt julkaistu!

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia olemme katsoneet tarpeelliseksi luoda videon, jossa esittelemme Pohjois-Paippisten osayleiskaavan tilannetta ja jatkoa.

Videon tärkein sisältö on maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen huhtikuun kokouksissaan hyväksymien etenemisperiaatteiden esittely.

Tutustu videoon tässä. (Lataa video ja avaa se.)

Tavoitteellinen aikataulu:

 

Kaavaehdotus 2/2019

Kunnanhallitus päätti 12.3.2019 jatkaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavan nähtävillaoloa. Nähtävilläoloaika oli 25.2.-15.4.2019.
Kuulutus 15.3.2019, pdf
(Kuulutus 21.2.2019, pdf)

Kaavakartta, pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Liitteet:
Mitoitusjärjestelmä, pdf
Mitoitustaulukko, pdf
Rakennuspaikat kiinteistöittäin, pdf
Palauteraportti, pdf
Kuulemislomake, word
Kaikki kirjalliset muistutukset otettiin vastaan 15.4.2019 klo 14:00 asti, lomakepohjien merkinnöistä välittämättä.

ELY:n lausunto 17.4.2019 PPOYK:n kaavaehdotuksesta, pdf

Etenemisprosessi:

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 27.11.2017 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Kaavaan  tehtiin muutoksia maankäyttöjaoston evästysten mukaan ja asiaa käsiteltiin uudelleen jaostossa 19.3.2018. Kokouksessa asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 24.9.2018 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 19.11.2018 ja päätti jälleen palauttaa kaavan valmisteluun.

Kaavaehdotus meni kunnanhallituksen käsittelyyn 12.2.2019 ja kunnanhallitus päätti asettaa osayleiskaaavan nähtäville.

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloa on päätetty jatkaa 15.4.2019 saakka kunnanhallituksen 12.3.2019 tekemällä päätöksellä.


Widegårdilla 6.3.2019 pidetyn asukasillan tunnelmaa.

 

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan joulukuussa 2016 asettaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017

Osayleiskaavaluonnos ja valmisteluaineistot:

Kuulutus 25.1.2017, pdf
Kaavaluonnos, pdf
Merkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Maisemaselvitys, pdf
Kirjoverkkoperhosselvitys, pdf
Liito-oravaselvitys, pdf
Natura-arvio, pdf
Mitoitusjärjestelmä, pdf
Rakennemallit, pdf

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, pdf

 

Toisen asukasillan 7.2.2017 esittelymateriaali, pdf, 26Mt

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua kaavoituksen kulku -sivulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2016 (OAS).
Kuulutus 18.2. 2016
Rakennuskieltoalue

 

Ensimmäinen asukasilta 29.2.2016

Ensimmäisen asukasillan 29.2.2016 esittelymateriaali, pdf 42 Mt
Ryhmätöiden yhteenveto

Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kyselyn yhteenveto
- Alkuosa yhteenvedosta
- Loppuosa yhteenvedosta

Lähtötietoraportti 12.4.2016, 17 Mt, koska raportti ei avaudu kaikille, on se pilkottu osiin jäljempänä :
Lähtotietoraportin alku sivulle 29 asti (6,7 Mt)
Lähtotietoraportin keskiosa, sivut 30-38 (8,4 Mt)
Lähtotietoraportin loppuosa sivulta 39 loppuun (3,6 Mt)

Mitoitusseminaari 13.5.2016 Lilla Villan

Mitoitusseminaarin ohjelma 13.5.2016 Lilla Villan, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf
Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Mitoitusseminaarin 13.5.2016 muistio, pdf

 

Aiemmin tehdyt, aluetta koskevat selvitykset

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, päivitetty 2010

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 alku,  
Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 loppuosa

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, 2007

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi, 2007

Sipoon lepakkokartoitus, 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys, 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys, 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset, 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella, 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU), 2010

Sipoon viher- ja virkistysaluestrategia, 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014-2023, Sipoon kunta 2014-2023

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, 2012

 

 

HSL:n liikenneselvityksiä:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma, 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely, 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013

Viimeksi muokattu 29.05.2020