Boxin kylätaajaman osayleiskaava

På svenska

Osayleiskaavan tehtävänä on määritellä alueen yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat sekä tarvittavilta osin ohjata suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että se täydentää olemassaolevaa rakennuskantaa. Rakentamista avoimille peltoalueille vältetään, erityisesti yksittäisten rakennuspaikkojen sijoittamista pelloille.

Boxin alue on suunnittelutarvealuetta, joten rakentamiseen alueella tarvitaan suunnittelutarveratkaisua. Osayleiskaavalla pyritään helpottamaan yksittäisten lupien käsittelyä.

---------------------

Sipoon valtuusto hyväksyi päätöksellään 28.2.2011 (26. §)  Boxin kylätaajaman osayleiskaavan.
ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta Sipoon valtuusto hyväksyi päätöksellään 3.10.2011 § 86 Boxin kylätaajaman osayleiskaavan uudelleen.

Kaavaselostukseen on liitetty Natura-arvio sekä Uudenmaan ELY-keskuksen Natura-arviota koskeva lausunto. Muilta osin kaavaa ei ole muutettu.

Valtuuston päätöksestä jätettiin valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Korkein hallinto-oikeus on  päätöksellään 3.4.2014 hylännyt kaikki valitukset.

Boxin kylätaajaman osayleiskaava tuli tällä kuulutuksella voimaan.

Rakennusvalvonta vastaa rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Materiaali pdf-tiedostoina:

Kaavakartta    
Kaavaselostus (6 Mt) 

Natura-arvio   
Lausunto Natura-arviosta   

Kaavaselostuksen liitteet pdf-tiedostoina:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Suojelualueet ja kohteet 
Metsäalueet ja viheryhteydet 
Vesi- ja viemäriverkosto 
Mitoitustaulukko 
Viranomaisneuvottelut  
Lausunnot 
Kilpilahden liittymät   

Viimeksi muokattu 01.11.2019