Farligt avfall

Med farligt avfall (tidigare problemavfall) avses sådant avfall som på grund av sin kemiska eller någon annan egenskap kan medföra fara eller olägenheter för hälsan eller miljön. Sådant avfall är exempelvis lösningsmedel, kylanläggningar, lysrör, målfärgs-, lack- och limavfall, olja och oljefilter, laddningsbara batterier och ackumulatorer samt läkemedel och kvicksilverfebertermometare.

Farliga avfall ska hållas skilt från varandra och från övrigt avfall. Det uppsamlade farliga avfallet ska regelbundet lämnas till ändamålsenlig återvinning eller behandling. Farligt avfall i flytande form såsom spillolja ska förvaras i slutna kärl, som placerats på ett odränerat underlag med tät botten och tillräckligt höga kanter. Läkemedel ska föras till apoteket eller till en insamlingsplats för farligt avfall.

Mömossens småavfallsstation tar avgiftsfritt emot farligt avfall från hushåll.
Varningssymboler

Märkningen av farligt avfall har förnyats. De gamla symbolerna på orange botten tas ur bruk och i stället införs nya rödkantade symboler i enlighet med EU:s harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Farligt avfall är märkt med en eller flera av dessa symboler.

 
Senast ändrat 13.02.2020

Suomeksi

 

Anvisningar och bestämmelser om behandling av farligt avfall: