T 5 Tasträsk III

Suomeksi

Planläggningen av den norra delen av Tasträsk fortsätter med T 5 Detaljplan för Tasträsk III. Området ligger på Sibbo kommuns fastigheter och gränsar till planområdet Tasträsk II och den redan existerande villabosättningen. På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde för uppskattningsvis ca 250 invånare med anknytande grönområden samt trafikförbindelser.

 

Egnahemshustomterna kommer till försäljning på hösten 2014.
Tilläggsuppgifter om tomtförsäljningen >

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.6.2012 § 60 godkänt detaljplan för Tasträsk III. Planen vann laga kraft 8.8.2012.

Kungörelse 8.8.2012 (laga kraft)
Kungörelse 28.6.2012 (godkännande)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf):
1. Uppföljningsblankett
2. Program för deltagande och bedömning
3. Markägokarta
4. Rör- och ledningskarta
5. Utdrag ur jordmåns- och berggrundskartorna
6. Naturinventering
7. Detaljplanekarta A4
8. Beteckningar och bestämmelser
9. Illustration
10. Trafikteknisk granskning
11. Anvisningar för byggnadssätt

Sijainti opaskartalla

Flygbild (klicka för större bild)

  
Senast ändrat 23.01.2017