Lannankäsittely

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, aumausilmoituksesta, lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Aumausilmoitus

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista aumassa aumausilmoituslomakkeella (word) viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista silloin, kun:

  • kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vastaanotetaan varastoitavaksi aumaan (VNA 6 §)
  • kompostia jälkikypsytetään aumassa (VNA 7 § 3 mom.)
  • kuivalantaa varastoidaan aumassa poikkeuksellisen tilanteen takia, kuten työteknisestä tai hygieenisestä syystä johtuen (VNA 8 §)

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11.-31.3. välisenä aikana. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti ainoastaan erityisen poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi (VNA 10 § 2 mom.).Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan levityksestä poikkeustilanteessa (word) viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoitusten toimittaminen

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksen kieltoajasta poikkeamisesta toimitetaan liitteineen kunnan ympäristövalvontaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteella ymparistonsuojelu(at)sipoo.fi. Viranomainen voi tarvittaessa suorittaa paikalla tarkastuksen.

Lisätietoja

Eeva Somerkoski,
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 31.01.2019