< Kungörelser
23.10.2018

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2018 utförs influensavaccinationer enligt följande:

1. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år vaccineras mot influensa med tidsbeställning. Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid.

> Vecka 45, 5.11-9.11.2018, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

> Vecka 50, 10.12-14.12.2018, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45.

För barnens influensavaccin

• beställ tid via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app

• beställ tid per telefon hos hälsovårdarna

• besök rådgivningens öppna mottagning (utan tidsbeställning) måndagar kl. 8-9 på Nickby rådgivning samt fredagar kl. 8-9 på Söderkulla rådgivning

Barnens vaccinering kan även ske i samband med de normala rådgivningsbesöken under influensavaccineringsperioden.

2. Gravida kvinnor vaccineras från början av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning

• på hälsostationerna i Nickby och Söderkulla

vecka 45 - 49, 5.11-7.12.2018 (ej 6.12.) för följande riskgrupper:

 

3. Alla 65 år fyllda personer

Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

4. Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (7–64-åringar):

> kronisk hjärt- eller lungsjukdom

> kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion

> kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens

> en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi

> en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom

> en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom

> andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa

Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre perso-ner samt spädbarn och gravida kvinnor.

6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

7. Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientut-rymmen. Vaccinationer rekommenderas också för personalen inom barndagvården samt apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15.

Skolelever och studerande som hör till riskgruppen kan vaccinera sig på skolhälsovårdarens mottagning. Mera informat-ion om tidsbeställningen skickas via Wilma inom kort.

Influensavaccinering ordnas även i samband med de servicedagar för äldre som ordnas av hemvården. Tillfället är öppet för alla som nämnts i punkterna 3-7, kräver ingen tidsbeställning.

> Söderkulla: Servicehuset Linda tisdag 13.11. kl.13-15.30, adress Amiralsvägen 6

> Söderkulla: Servicehuset Linda fredag 30.11. Kl.9-11, adress Amiralsvägen 6

> Paipis: Widegård torsdag 29.11. kl. 12-15, adress Paipisvägen 1134

> Träsk: Träskberga måndag 3.12. kl 12-14, adress Nevasvägen 340

> Box: Skattåkersberg måndag 3.12. kl 15-17, adress Skattåkersvägen 66

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.


Senast ändrat
23.10.2018