< Kuulutukset
19.12.2012

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Sibbesborgin osayleiskaava-alueelle

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 12.12.2012 § 108 asettaa Sibbesborgin osayleiskaava-alueelle MRL 38 §:n mukaisesti rakennuskiellon ja MRL 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoituksen 31.12.2017 saakka osayleiskaavan laatimista varten.

Rakennuskielto ei koske rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asuntoon tai asuttuun maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai korjaamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai rakennusjärjestyksen mukaista laajentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske rakennusjärjestyksen mukaisen sivuasunnon rakentamista, olemassa olevan omakotitalon korvaamista uudella omakotitalolla tai olemassa olevan loma-asunnon korvaamista uudella loma-asunnolla.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, kuten kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä tai muita näihin verrattavaa toimenpidettä, ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa. Puun kaato edellyttää maisemaluvan saamista, jos kyseessä on yli 3 ha:n suuruinen avohakkuu tai hakkuu luonnollista uusiutumista varten tai hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetussa maakunta- tai yleiskaavassa suojelumerkinnällä (S, SL, s, sl).

Rakennuskiellosta huolimatta voimassa olevien poikkeamislupien perusteella voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli luvan myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.

Tässä yhteydessä määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Viimeksi muokattu
14.12.2012