G 18 Eriksnäsin osayleiskaava

På svenska

Sipoon kunta laatii Sipoonlahden itäpuolella ja Söderkullan taajaman eteläpuolella sijaitsevalle Eriksnäsin alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Osayleiskaava mahdollistaa noin 10 000 uuden asukkaan ja noin 1000 uuden työpaikan sijoittumisen alueelle.

Aluetta on tarkoitus kehittää Sipoon kasvustrategian mukaisesti merkittävänä uutena merellisenä asuinalueena palveluineen ja työpaikkoineen. Alueesta tavoitellaan uutta kunnan osa-aluetta, jonka rakentuminen tukeutuu julkiseen liikenteeseen, pitkällä tähtäimellä Söderkullaan toteutettavaan raideliikenneratkaisuun.

Osana Eriksnäsin osayleiskaavatyötä tullaan tarkastelemaan myös Hangelbyn alueen maankäyttöä alueen maanomistajan jättämän kaavoitusaloitteen mukaisesti.

Alueen kehittäminen on organisoitu Sipoon kunnan ja  alueen suurimman maanomistajayhteenliittymän kanssa.
Osayleiskaavan laatiminen alueelle on osa tätä ns. aluekehityshanketta.

Eriksnäsin osayleiskaavoitus perustuu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.10.2014.
Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava on hyväksytty 24.5.2017. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat mm. viherrakentamisen osalta.

Alueella on käynnistetty Eriksnäs II-asemakaavoitus vuonna 2011.


Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen
kaavoituspäällikkö
+358 50 409 3957

 

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014. Kaavaehdotuksesta jätettiin muistutuksia ja lausuntoja joiden pohjalta kaavaehdotusta päätettiin muokata ja asettaa se sen jälkeen korjattuna ehdotuksena uudelleen nähtäville. Korjattua kaavaehdotusta esiteltiin 3. ja 4. helmikuuta 2015 kaavanäyttelyssä Söderkullan kirjastossa.

Korjattu kaavaehdotus oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Kuulutus 8.1.2015 Eriknäsin korjatun kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 12.1-4.3.2015
Korjattu kaavaehdotus, kartta
Kaavamääräykset
Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostus


Liitteet kaavaehdotuksen ensimmäisestä nähtävilläolosta
Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet 1-3 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning, Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet  4-6 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet  7-11 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Lisätyt liitteet:
Lisätty liite 12 Rantakorttelitutkielmat,
Lisätty liite 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Lisätty liite 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä
Lisätty liite 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Lisätty liite 16 Vastineraportti kaavaehdotuksesta tulleisiin lausuntoihin ja muistutuksíin

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua kaavoituksen kulku -sivulla.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014 ensimmäisen kerran

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 17.4 – 17.6.2014.

Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin tiistaina 13.5.2014 ja keskiviikkona 14.5.2014  Söderkullan palvelutalo Lindassa pidetyssä kaavanäyttelyssä.   Osayleiskaavaehdotusta esittelevän kaavanäyttelyn 13-14.5.2014 esittelymateriaalin alkuosakaavanäyttelyn esittelymateriaalin loppuosa.

Kuulutus 17.4.2014 Eriksnäsin osayleiskaavan kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 17.4.-17.6.2014
Kaavaehdotuskartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  1-3: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning
Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys


Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  4-6: Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  7-11: Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet 12-13: Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi, Liite 12 Osayleiskaavaehdotuskartta, pienennös sekä osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset


Valmisteluvaihe

Asukastilaisuuden 29.11.2012 muistio
Tilaisuuden 29.11.2012 kehitetyn kaavaluonnoksen esittelyaineisto.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 1.9.-3.10.2011.

Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 1.9.2011
Tilaisuuden 6.9.2011 muistio

Luonnos osayleiskaavaksi, kartta

Kaavaluonnoksen selostus:
sivut 1-19

sivut 20-39
sivut 40-71
Kaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Osayleiskaavan rakennemallien esittely 23.11.2010
Tilaisuuden 23.11.10 muistio


Aloitusvaihe

Kaavatyö kuulutettiin vireille 15.9.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 8.3.2013)
Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta


Kaavatyötä koskevat selvitykset

Aluetta koskevia selvityksiä pdf-tiedostoina:

Ramboll Finland Oy:n tekemät selvitykset vuonna 2013:
Eriksnäsin osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu
Eriksnäsin osayleiskaava: Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäsin osayleiskaavan - vaikutusten arviointi
Liitteet
Eriksnäsin osayleiskaavan katuhierarkia
Eriksnäsin osayleiskaavan liikennesuunnitelma
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko eteläosa
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko pohjoisosa
Eriksnäsin osayleiskaavan kevyenliikenteen reitit
Eriksnäsin osayleiskaavan bussiyhteydet
Eriksnäsin osayleiskaavan bussipysäkit
Eriksnäsin osayleiskaavan liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäsin osayleiskaavan vesihuollon suunnitelmakartta


Historialliset kartat

Hulevesiselvitys

Maisemaselvitys 
Maisemaselvityksen täydennys
Maisemaselvityksen täydennys liite 1
Maisemaselvityksen täydennys, liite 2
Maisemaselvityksen täydennys, liite 3
Maisemaselvityksen täydennys, liite 4

Etelä-Sipoon liikennevisio

Meluselvitykset:
Lausunto melusta, pdf
Liite lausuntoon melusta, osa 1
Liite lausuntoon melusta, osa 2
Liite lausuntoon melusta, osa 3
Liite lausuntoon melusta, osa 4
Liite lausuntoon melusta, osa 5

Luontoselvitykset:
Luontoselvitys 2011-12, osa1, pdf
Luontoselvitys 2011-12, osa 2, pdf
Faunatican luontoselvitys 2010
Luontoselvitys Eriksnäsiin 4.7.2011

Viimeksi muokattu 01.11.2019