Söderkulla skolan suunnittelu etenee – valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman 

Hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta toteutettavan koulurakennuksen yksityiskohtaisemman suunnittelun on tarkoitus käynnistyä tulevina vuosina. Tuolloin tarkennetaan muun muassa suunnitelmia oppikylien ja sisätilojen sijoittelusta ja varustelusta sekä liikenneturvallisuudesta.

Hankesuunnitelmassa noin 300 oppilaalle mitoitettu Söderkulla skolan kiinteistö on suunniteltu kaksisarjaiseksi kouluksi kattaen luokat esikoulusta 6. vuosiluokkaan saakka. Kunnanhallituksen päätöksen (16.3.2020) mukaisesti uusi koulurakennus on suunniteltu sijoitettavaksi Taasjärventien varrelle Miilin päiväkodin eteläpuolelle – samalle tontille Sipoonlahden koulun yhteyteen.

Söderkulla skola toimii tällä hetkellä Sipoonlahden koulurakennuksen tiloissa. Koulussa ja esiopetuksessa on nyt noin 176 oppilasta vuosiluokilla e –6.

Monipuolinen ja pedagogisesti toimiva oppimisympäristö 

Koulurakennuksen opetustilat muodostuvat ’’oppikyliksi’’ kutsutuista soluista, yhteisistä opetustiloista, kuten aineopetustiloista, sekä muista kaikille oppilaille yhteisistä tiloista – käytävistä ja ruokasalista.

Söderkulla skolassa oppiminen jakaantuu luokka-asteittain kolmeen oppikylään: 1–2-luokat, 3–4-luokat ja 5–6-luokat. 1–2-luokkien oppikylän tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa varaudutaan siihen, että se sisältää tilat myös esikouluryhmille. Jokainen oppikylä toimii omana pedagogisena kokonaisuutenaan ja on suunniteltu noin 100 oppilaalle.

Tilojen monipuolista käyttöä ja oppimisen edellytyksiä tukee akustinen suunnittelu. Samassa oppikylässä sijaitsevat opetustilat suunnitellaan niin, että eri tilojen äänimaisemat eivät vaikuta toisiinsa.

Koulurakennuksen opetustilojen ohella koulun välitön piha-alue, kampuksen lähiliikuntapaikat ja muut ympäröivien metsäalueiden ulko-oppimisympäristöt toimivat opetustiloina ja tukevat opiskelua.

Söderkulla skolan rakennus on suunniteltu sijoitettavan mahdollisimman lähelle Taasjärventietä siten, että rakennuksen länsipuolelle jäisi mahdollisimman paljon avointa piha-aluetta.

Muunneltavia tilaratkaisuja vaihteleviin käyttötarpeisiin 

Söderkulla skolan uudisrakennushanke on pinta-alaltaan 3280 brm². Koulurakennuksen tilojen jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota tilojen muunneltavuuteen ja käyttötarpeiden mahdollisiin muutoksiin.

Tilojen muunneltavuus ilmenee opetuksen arkikäytössä esimerkiksi siten, että samaa tilaa voidaan joustavasti hyödyntää monenlaisiin oppimistilanteisiin. Tiloja voi esimerkiksi muuttaa pienemmistä suuremmiksi yhdistelemällä tiloja siirtoseinillä toisiinsa. Lisäksi kalusteita on mahdollista sijoittaa uudelleen muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Tilojen muunneltavuus huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa myös siten, että kiinteistön sisätiloja voidaan jäsennellä uudelleen esiopetuksen tarpeen lisääntyessä, tai uusien varhaiskasvatuksen ryhmien sijoittamiseksi rakennukseen. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös tilojen soveltuvuus iltaisin monipuoliseen harrastuskäyttöön, kuten esimerkiksi vapaa-ajan palveluiden ja järjestöjen toimintaan ja kokoontumisiin.

Rakennushankkeen kokonaiskuluennuste on noin 11 miljoonaa euroa. Kunnan taloussuunnitelmassa on varauduttu suunnittelun aloittamiseen ja kunnan kymmenen vuoden investointiohjelmassa on suunniteltu alustava varaus hankkeen toteuttamiseksi.

Synergiaetuja alueen muiden toimintojen kanssa 

Koulun rakennuspaikan sijoittuminen samalle alueelle Sipoonlahden koulun ja päiväkoti Miilin kanssa tukee tilojen yhteiskäyttöä ja tarjoaa monipuolisempia oppimisympäristöjä kaikkien käyttöön.

Söderkulla skolan liikuntasali ja väestönsuojat sijoitetaan Sipoonlahden koulun yhteyteen rakennettavaan liikuntahalliin ja väestösuojiin. Valmistuttuaan Söderkulla skolan piha-alue yhdistyy myös osaltaan laajempaan, koko kampusaluetta käsittävään leikki-, liikunta- ja ulkoilualueeseen.

Lisäksi Sipoonlahden koulun, päiväkoti Miilin ja alueelle sijoittuvan Söderkulla skolan tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteetin käytön joustavasti siinä tapauksessa, jos oppilasmäärän kasvu on tulevaisuudessa aiemmin arvioitua pienempää.

Linkit: 

Söderkulla Skolan hankesuunnitelma

Valtuuston esityslista 24.5.2021

Viimeksi muokattu 25.05.2021