Utbildning på andra stadiet

Efter avslutad grundskola är det möjligt att fortsätta studera på andra stadiet i Sibbo. Gymnasieutbildning erbjuds på svenska och finska. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda erbjuder examensinriktad utbildning på finska vid Keudas filial i Nickby. Där kan du avlägga en grundexamen i företagsekonomi (merkonom), informations- och kommunikationsteknik (datanom) eller på el- och automationsbranschen (el- och automationsmontör).

Yrkesutbildning på svenska erbjuds i Borgå och i Helsingfors. Till andra stadiets utbildningar söker du via tjänsten Studieinfo.fi.

Läroplikten förlängs på hösten 2021

Den nya Läropliktslagen träder i kraft i augusti 2021. Enligt lagen fortsätter den ungas läroplikt tills hen fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet innan 18 års ålder. Examen på andra stadiet är studentexamen eller yrkesexamen.

Läroplikten fortsätter tills den unga fyller 18 år

Enligt lagen är eleverna efter grundläggande utbildning ansökningsskyldiga till en utbildning på andra stadiet. Skyldigheten omfattar alla elever som på våren 2021 går ut årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen. Utbildning på andra stadiet  är gymnasie- och yrkesutbildning samt utbildning i övergångsskedet (t.ex. VALMA, LUVA och folkhögskola). Ansökan görs genom den gemensamma ansökan på Studieinfo.fi eller efter ansökningstiden på annat sätt. Den gemensamma ansökan infaller i år 23.2-23.3.2021.

Alla unga har ansökningsskyldighet att söka sig en studieplats

Den unga som omfattas av läroplikt, är skyldig att ansöka om en studieplats ända tills hen får en. Den unga är också förpliktad att ta emot en utbildningsplats och påbörja studierna. Ifall den unga inte får en studieplats i gymnasiet eller inom yrkesutbildning, anvisas hen en studieplats inom övergångsskedet. Utbildningarna i övergångsskedet ger möjlighet att stärka de kunskaper och färdigheter som förbereder för gymnasie- eller yrkesutbildning. Den nya lagen garanterar att alla unga anvisas en studieplats inom övergångsskedet ifall hen inte kommer in på någon annan utbildning.

Andra stadiets utbildning är avgiftsfri för den studerande

I fortsättningen behöver inte den studerande själv skaffa eller bekosta läromedel och studiematerial som behövs i gymnasiet eller i yrkesutbildningen. Detta gäller även vid avläggandet av dubbelexamen, då den studerande studerar samtidigt både i gymnasiet och inom yrkesutbildning. Utbildningsanordnaren skaffar de material och redskap som behövs för studierna. Undantag utgör personliga redskap såsom musikinstrument, sportutrustning eller dylikt som den studerande använder också utanför undervisningen. Fpa betalar de studerande olika slag av studiestöd och -förmåner, såsom rese-ersättning för resor mellan hemmet och skolan.

Avgiftsfriheten pågår till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Den ungas vårdnadshavare ska genom samarbete med skolan och läroanstalten se till att läroplikten fullgörs

Den läropliktiga ungas vårdnadshavare har en viktig uppgift i att se till att det egna barnet ansöker till en utbildning, stannar inom utbildningen och erhåller en examen på andra stadiet. Enligt lagen ska den läropliktiges vårdnadshavare se till att den läropliktige fullgör läroplikten. Läroanstalten meddelar alltid vårdnadshavarna om möjliga förändringar i studierna.

Mer information under våren 2021

Skolornas studiehandledare ser till att eleverna söker till andra stadiets utbildning. Eleverna erbjuds studiehandledning inför den gemensamma ansökan, hjälp i ansökandet och med hur man tar emot en beviljad studieplats samt hur hen ska gå vidare ifall hen blir utan studieplats. Studiehandledarna kan under våren och sommaren 2021 träffas enligt överenskommelse. Vid frågor gällande den egna ungdomen, kan man i alla frågor vända sig till elevens egen skola.

Undervisnings- och kulturministeriets kommunikation riktad till de unga, kan hittas på ministeriets Instagram-konto (id: @okmfi) och Youtube-kanal.