Yrkesutbildningens studerandevård

Med studerandevård avses omsorg om studerandes goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande. Studerandevården åligger alla som arbetar i skolan och den genomförs i gott samarbete med hemmen. Studerandevården ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att studerandevården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Studerandevården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam studerandevård som stödjer hela skolan. Till den gemensamma studerandevården hör att utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och för alla studerande. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam, trygg och trivsam.

I frågor som berör studerandes välbefinnande kan studerande och vårdnadshavarna gärna ta kontakt med de anställda inom studerandevården. Det kan till exempel gälla inlärningssvårigheter, studerandes kamratrelationer, mobbning, familjens ändrade situation och kriser. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att ensam grubbla över saken.

Styrgruppen för studerandevården i Sibbo ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av kommunens studerandevård. Både utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster är representerade i gruppen.

Gör så här

Kontakta studerandevårdens kuratorer och psykologer per telefon eller skicka e-post eller wilma-meddelande.

För vem och på vilka villkor

Studerande har också lagstadgad rätt till individuell studerandevård. Med individuell studerandevård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges studerande, samt samarbete mellan olika myndigheter i frågor som gäller en enskild studerande. Individuell elevvård förutsätter alltid studerandes och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren har dock inte rätt att förbjuda sitt barn att anlita studerande vårdens tjänster. Ärenden som behandlas inom det individuella studerandevårdsarbetet är konfidentiella och bestämmelser om överlämnande av uppgifter och sekretess ska följas i studerandevårdsarbetet.

En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med studerandevårdens psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att studerande har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. En yrkesutbildad person inom studerandevården bedömer hur brådskande ärendet är. En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal också när studerandes vårdnadshavare har tagit kontakt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande som avlägger yrkesutbildning har rätt till elevvård som främjar dennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande vilket därmed stöder studierna och inlärningen. Elevvård är exempelvis hälsovårds-, psykolog- och kuratortjänster.

För ordnande av elevvård ansvarar läroverket och orten där det är beläget. Dessa ordnar elevvård för alla elever i yrkesutbildning oberoende av elevens boningsort.

I elevvården uppmärksammas särskilt de elever som behöver specialstöd samt elever från olika språk- och kulturbakgrunder.

Hälso- och sjukvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326