Vård på institution inom socialvården för äldre

Vård på institution för äldre Sibbobor är avsedd för personer som är i behov av långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet.

Vår på institution inom socialvården för äldre erbjuds av Regnbågens enhet i Sibbo.

Gör så här

Du får tilläggsuppgifter och ansökningsdirektiv av servicehandledning för äldre.

För vem och på vilka villkor

Beslut om vård på institution för äldre fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Maksullisuuden tiedot

Klientavgiften för långvarig anstaltsvård bestäms utgående från klientens/patientens betalningsförmåga. Klientavgiften grundar sig på lagen och förordningen om klientavgifter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vården av äldre eller handikappade personer eller personer som på grund av andra orsaker är i behov av vård och omsorg kan ordnas på en institution, om det är motiverat med tanke på hans eller hennes hälsa och säkerhet. Institutionsvård på ett vårdhem eller en annan enhet inom socialvården kan vara kortvarigt eller fortlöpande. Vården kan ges på deltid eller dygnet runt.

Vård på institution av handikappade ska bygga på medicinska och sociala skäl, inte på till exempel den stora mängden tjänster personen behöver. Personens egen åsikt ska beaktas i alla frågor.

För en person som bor på institution ska ordnas sådan rehabilitering, vård och omsorg som behövs med tanke på hans eller hennes behov. Man ska även sträva efter att ordna för personen en trygg, hemlik och stimulerande livsmiljö. En egenvårdare ansvarar för planeringen av den individuella vården.

Vården ordnas både av offentliga och privata serviceproducenter.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301