Utredning av faderskap

Syftet med en faderskapsutredning är att inhämta uppgifter till stöd för att fastställa eller bevisa faderskap. Faderskapet utreds av barntillsyningsmannen i kommunen och bevisas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När ett barn är fött under äktenskapet, är den äkta mannen automatiskt far och vårdnadshavare till barnet. Om föräldrarna inte är gifta utreds och bevisas faderskapet.

Innan barnet föds kan du erkänna faderskapet genom att personligen meddela detta för en hälsovårdare eller barnmorska medan den blivande modern är närvarande. Detta ska du göra vid den kommunala mödrarådgivningen där barnets blivande mor har erhållit rådgivningstjänster under graviditeten. I detta fall blir mannen också barnets vårdnadshavare när föräldraskapet fastställs. Innan barnet föds kan erkänna faderskapet även hos barnatillsyningsmannen i kommunen.

Efter barnets födelse kan du erkänna faderskapet endast hos barnatillsyningsmannen i kommunen. Samtidigt kan man genom ett separat avtal komma överens om att bli barnets vårdnadshavare, om man så önskar.

Om barnet har fötts med hjälp av fertilitetsbehandling är barnets far den man som har gett sitt samtycke till behandlingen tillsammans med modern. Om behandlingen har getts åt modern ensam är barnets far den man som har gett sitt samtycke till att bevisa faderskapet i samband med spermadonationen eller som i samförstånd med modern går med på att bevisa faderskapet efter behandlingen.

Även i fråga om barn som fötts med hjälp av fertilitetsbehandling ska faderskapet erkännas, om ni inte är gifta.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med en faderskapsutredning är att inhämta uppgifter till stöd för att fastställa eller bevisa faderskap. När ett barn är fött under äktenskapet, är den äkta mannen automatiskt far och vårdnadshavare till barnet. Om ni inte är gifta ska barnatillsyningsmannen utreda och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställa ditt faderskap.

Innan faderskapet kan fastställas måste det erkännas. Du kan erkänna ditt faderskap redan under graviditeten vid mödrarådgivningen. Den kvinna som väntar barnet ska vara på plats vid erkännandet. Ni kan även göra erkännandet hos barnatillsyningsmannen. I detta fall ska ni ha med er ett intyg över graviditeten som ni från rådgivningen.

Om ni har erkänt ert faderskap före barnets födsel blir ni automatiskt barnets vårdnadshavare när faderskapet har bestyrkts. Om ni däremot erkänner ert faderskap först efter barnets födsel, ska ett skilt avtal om vårdnaden upprättas hos barnatillsyningsmannen.

Om barnet har fötts med hjälp av fertilitetsbehandling är barnets far den man som har gett sitt samtycke till behandlingen tillsammans med modern. Om behandlingen har getts åt modern ensam är barnets far den man som har gett sitt samtycke till att bevisa faderskapet i samband med spermadonationen eller som i samförstånd med modern går med på att bevisa faderskapet efter behandlingen.

Även i fråga om barn som fötts med hjälp av fertilitetsbehandling ska faderskapet erkännas, om ni inte är gifta.

Barnatillsyningsmannen kan upprätta ett utredningsprotokoll efter att 30 dagar har förflutit från barnets födelse. Barnatillsyningsmannen sänder protokollet över faderskapsutredningen och handlingarna om erkännandet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet utifrån handlingarna.

Faderskapslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150011