Utdelning av vårdmaterial

Social- och hälsoväsendet i Sibbo delar avgiftsfritt ut vårdutrustning och vårdmaterial åt kommuninvånarna och långtidssjuka/eller svårt sjuka personer. Målet är att främja långtidssjuka personers vård och uppföljning i hemmet, att förbättra klientens förutsättningar för egenvård, att upprätthålla god arbets- och funktionsförmåga samt att ge förutsättningar för bättre livskvalitet.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Du kan beställa diabetes-, CPAP- och andra medicinska förnödenheter i Mina tjänster.

Beställ materialet i tid, 2–3 veckor innan det tar slut. Materialet delas ut enligt vårdplanen, för ca 3 månaders behov åt gången.

Beställning av vårdmaterial för barn, unga och barnfamiljer

Du kan beställa materialet via rådgivningen eller skolhälsovården. Materialet avhämtas från Nickby eller Söderkulla rådgivning enligt överenskommelse.

Beställning av vårdmaterial för vuxna

Du kan beställa material i Mina tjänster, per telefon eller genom att lämna in beställningen i Nickby hälsostations mottagnings info och i Söderkulla till apotek. Inga beställningar per e-post.

Beställt material kan du hämta från Nickby hälsostations patientbyrå eller expeditionsvakten: vardagar kl 8-16 eller Söderkulla apotek mån- fre 8.30 -19 och lö 9-15.

Beställning av vårdmaterial för äldre som bor hemma

Du kan beställa materialet via hemvården per telefon. Leverans eller avhämtning av materialet enligt överenskommelse.

Telefontid ons kl 9-11 och tors kl 12-15

Beställning av materialet för äldre som bor på köptjänsterna

Du kan beställa materialet per telefon. Materialet levereras direkt till enheten.

Alla diasbetesförnödenheter beställs via e-tjänsten Mina Tjänster. Förnödenheter kan beställas här via även för någon annans del.

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

Vårdmaterial är aviftsfria för dess användare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att vårda vissa långvariga sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Hälso- och sjukvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326

E-tjänst