Ungdomstjänsterna verkställer de i ungdomslagen stadgade grunduppdragen (under 29 år). Dessa tjänster innefattar att stöda de ungas uppväxt och självständiga utveckling, att skapa möjligheter för de unga till att vara aktiva invånare, att socialt stärka de unga samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Kommunens ungdomsarbete omfattar bland annat pedagogisk handledning, verksamhetslokaler och hobbymöjligheter samt informations- och rådgivningstjänster för unga. Ungdomsarbetet inkluderar också idrotts- och kulturtjänster samt verkstadsverksamhet som är avsedd för ungdomar.

Kommunen ansvarar för ungdomsarbetet, men samarbetar med föreningar, organisationer och andra aktörer.

För vem och på vilka villkor

Alla under 29 år gamla som bor i kommunen har rätt till kommunens tjänster inom ungdomsarbete.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både yrkesmässigt ungdomsarbete och frivilligt arbete bland unga är ungdomsarbete. Yrkesmässigt ungdomsarbete är uppfostran och bemötande av unga.

Kommunen ansvarar för ungdomsarbetet. Den samarbetar med föreningar och många andra aktörer.

Ungdomslag

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161285