Talterapi

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av en legitimerad talterapeut. Talterapeuten undersöker och habiliterar störningar i tal, språk, kommunikation, röst och ätande. Talterapeuten informerar om barns språkutveckling i förebyggande syfte, handleder och utbildar.

Talterapin sker individuellt eller i grupp. Samarbete med föräldrar och närmiljö ingår. Målsättningen är en så bra funktions- och kommunikationsförmåga som möjligt: hemma, i dagvård, skola och arbete.

Talterapin ordnas på barnets dagvårds- och skolspråk. Barn som går i svenskt språkbad får dock talterapi på finska.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Om du är orolig över barnets ätande eller tal- och språkutveckling: ta kontakt med barnrådgivningen eller skolhälsovårdaren.

Du får en remiss till talterapi av hälsovårdaren eller läkaren.

När remissen kommit fram tar talterapeuten kontakt för att boka den första besökstiden. Du kan också själv ringa talterapeuten.

Talterapeuternas mottagningsrum finns i Nickby social- och hälsostation, andra våningen.

För vem och på vilka villkor

Ditt barn kan få talterapi om

  • barnet har svårigheter med ätandet,
  • tal- och språkutvecklingen är långsam eller avvikande,
  • barnet stammar, dvs. talrytmen är inte flytande,
  • barnet talar selektivt/utväljande – bara på vissa ställen eller med vissa människor,
  • skolbarnet har läs- och skrivsvårigheter.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Talterapi är avsett för barn, unga och vuxna som har talstörningar och/eller svårigheter att förstå tal, röststörningar eller svårigheter att svälja. Talterapin är medicinsk rehabilitering där undersökningar ingår. Syftet med terapin är att hjälpa patienten att kommunicera och fungera i vardagen smidigt och självständigt. Talterapi ges efter behov i perioder som individuell terapi och/eller gruppterapi.

I terapin kan patienten få handledning i att använda hjälpmedel, såsom talapparater. Det är ofta rådgivningsbyrån eller skolhälsovården som hänvisar barn och unga till talterapi. Vuxna kan uppsöka terapi efter ett besök hos en läkare eller skötare.

Hälso- och sjukvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326