Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet

Stödpersons- och stödfamiljeverksamhet är planenlig, konfidentiell och målinriktad frivilligverksamhet. Stödpersonen träffar barnet / den unga i tecken av gemensamma aktiviteter. Vanligtvis kan man ha 2–4 träffar i månaden. Hos en stödfamilj tillbringar barnet i regel ett veckoslut i månaden. Sekretessbestämmelserna iakttas i verksamheten. För att kunna få en stödperson eller en stödfamilj ska man ha ett klientskap antingen enligt Socialvårdslagen eller inom barnskyddet.

Som stödfamilj eller stödperson kan fungera vanliga, pålitliga vuxna som har tid, förmåga och vilja att erbjuda barnet/den unga omsorg och samvaro samt trevliga aktiviteter. Det rekommenderas att man förbinder sig till uppgiften för minst ett år. Innan man börjar verksamheten ska man delta i en kurs för stödfamiljer och -personer. Kommunen ordnar kurser som är avgiftsfria. Alla som deltar i stödpersons- och stödfamiljeverksamheten ska visa upp ett straffregisterutdrag.

Om du är intresserad av att verka antingen som stödperson eller som stödfamilj, kan du vara i kontakt med barnfamiljernas socialt arbete.

Gör så här

Ta kontakt vardagar 8.15−15.00 tfn 09 2353 6013

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn i behov av särskilt stöd och barnets familj kan det ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301