Stödpersons- och stödfamiljsverksamhet

Stödperson- och stödfamiljsverksamhet är stödtjänster som beviljas enligt socialvårdslagen 28§ till barn eller familjer i behov av särskilt stöd. Före beviljande av stödperson eller stödfamilj kartläggs familjens stödnätverk i samband med bedömning av servicebehovet. Det egna stödnätverkets möjligheter att hjälpa och stöda familjen är alltid det primära stödet i förhållande till socialvårdens stödåtgärder. Bedömningen av servicebehovet görs i samarbete med barnet och familjen, samt vid behov med hjälp av sektorsövergripande samarbete. Stödperson- och stödfamiljsverksamhet är alltid målinriktat arbete med barnet som evalueras kontinuerligt tillsammans med familjen och ansvarsarbetaren.

Stödpersonverksamhet

Inom stödpersonsverksamheten träffar stödpersonen barnet i barnets naturliga levnadsmiljö i form av gemensam aktivitet eller hobby. Vanligen är träffarna mellan barnet och stödpersonen en gång i veckan, eller varannan vecka några timmar åt gången. Stödpersonen kan enligt barnets behov vara till exempel en vuxen som barnet kan berätta om sina tankar för, stödpersonen kan hjälpa med skolrelaterade saker. Med stödpersonen kan barnet också till exempel åka på utflykt. Stödpersonsverksamheten är avsedd för barn som behöver stöd av en trygg vuxen utanför hemmet på grund av olika utmanande situationer. Stödperson beviljas oftast till barn i skolålder eller tonåren.

Stödfamiljverksamhet

Inom stödfamiljsverksamheten deltar barnet i stödfamiljens vardag och de sysslor familjen gör. Barnet övernattar hos stödfamiljen till exempel ett veckoslut i månaden. Barn som beviljas stödfamilj är oftast i lekålder eller tidig skolålder.

Vill du bli stödperson eller stödfamilj?

Som stödperson eller stödfamilj kan fungera en pålitlig vuxen person som har tid och resurser att ge barnet i behov av stöd. För att kunna fungera som stödperson eller stödfamilj skall du ha tid för barnet och möjlighet att ge trygghet och närvaro genom gemensam aktivitet. Det rekommenderas att du har möjlighet att förbinda dig för åtminstone ett år. Innan påbörjande av stödpersons eller stödfamiljsverksamheten vill vi att du deltar i utbildningen för stödpersoner och stödfamiljer. Kommunen ordnar utbildningstillfällen cirka en gång i året. Utbildningen är avgiftsfri. Vi kontrollerar brottsregistret på alla som vill fungera som stödperson eller stödfamilj. Stödpersoner och stödfamiljer betalas ett arvode samt kostnadsersättning för verksamheten.

Gör så här

Om du önskar stödperson eller stödfamilj till ditt barn eller om du själv är intresserad av att fungera som stödperson eller stödfamilj vänligen ta kontakt till barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicenummer.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

För vem och på vilka villkor

Kriterier för beviljande av stödperson:

• barnet har specialbehov som påverkar skolgången, sociala relationer och begränsar fritidsmöjligheter, eller

• barnet känner sig ensam och saknar hobby, kompisar eller en trygg vuxen i sitt liv, eller

• familjens sociala nätverk är begränsat och barnet har inte trygga vuxna att ty sig till, eller

• barnet har rädslor eller utmaningar kopplade till sociala situationer och barnet behöver stöd för att utveckla sina sociala förmågor.

Kriterier för beviljande av stödfamilj:

• barnets specialbehov belastar familjen och föräldrarnas resurser är begränsade för att tillgodose barnets behov samt möjlighet till en trygg vardag och uppväxt, eller

• föräldrarna på grund av egna specialbehov har begränsade resurser att möjliggöra en trygg uppväxt för barnet, eller

• förälderns resurser räcker inte till att tillgodose barnets behov eller möjliggöra en trygg uppväxt.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För barn som behöver särskilt stöd och barnets familj kan ordnas en stödperson eller -familj. Man måste inte vara klient hos barnskyddet för att få en stödperson.

Både stödpersons- och stödfamiljsverksamheten skräddarsys enligt barnets och familjens individuella behov. Stödpersonen träffar barnet för en gemensam aktivitet eller hobby under ett par timmar varje eller varannan vecka. Inom stödfamiljsverksamheten tillbringar barnet till exempel ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen.

Stödpersonen eller -familjen får en kostnadsersättning och ett arvode. De får utbildning för uppgiften. Stödpersonernas och -familjernas tystnadsplikt gäller även efter att uppgiften avslutats.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301