Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Som stöd till närståendevården betalas närståendevårdaren ett vårdarvode som är skattepliktig inkomst. Arvodets belopp bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Även andra tjänster kan ingå i stödet för närståendevård.

Närståendevårdaren har rätt till lediga dagar vars ordnande överenskoms i det avtal som närståendevårdaren och kommunen ingår mellan varandra. Utöver själva avtalet ska man också utarbeta en vård- och serviceplan om hur närståendevården genomförs.

Gör så här

Du kan ansöka om stöd för närståendevård i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Den vårdbehövandes uppgifter".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050937

E-tjänst