Socialvårdens transporttjänster

Färdtjänst enligt socialvårdslagen är avsedd för personer som inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen, men som enligt handikappservicelagen inte är gravt handikappade. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas enligt behovsprövning och är en anslagsbunden service i kommunerna.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Färdtjänst för äldre personer kan du söka elektroniskt med blankett eller du kan skriva ut den och returnera den per post till servicehandledningen för äldre.

Tilläggsuppgifter får du av servicehandledningen för äldre eller från vuxensocialarbete.

För vem och på vilka villkor

Färdtjänst beviljas maximalt åtta (8) enkelriktade resor för rekreation och uträttande av ärenden i månaden.

Färdtjänst kan ansökas då

  • man bor hemma
  • man har inte möjlighet att anlita buss eller linjetaksi p.g.a nedsatt funktionsförmåga, svårigheter att röra sig eller p.g.a. boendeorten
  • man inte har möjlighet att använda egen eller familjens bil
  • bruttoinkomsterna för ett hushåll med en person underskrider 1 100 euro och för ett hushåll med två personer underskrider 1 950 euro per månad.

Personer som har speciellt svårt att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter är berättigade till transporttjänster.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Färdtjänsts värde är 25 euro/resa och självriskandel 4,50 euro/resa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nödvändiga, skäliga transporttjänster ordnas för personer som på grund av handikapp eller sjukdom inte kan använda kollektivt trafikmedel. Transporttjänsterna ordnas också för äldre personer som har rörelsehinder eller minnessjukdum eller är mindre bemedlade. Tjänsten kan utnyttjas för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktig och för rekreation i hemkommunen och närområdet. Vid behov kan resenären ha med sig en ledsagare.

Transporterna kan skötas med taxi, anropstaxi eller genom att ordna samtransporter.

Förordning om service och stöd på grund av handikapp http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

E-tjänst