Socialombudsman

Socialombudsmannen hjälper och ger råd om du är missnöjd med en socialtjänst eller det bemötande som du själv eller din anhörig har varit med om. Socialombudsmannen kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner. Hen kan dock ge dig råd och hjälpa dig om du vill göra en anmärkning. Socialombudsmannen arbetar också på andra sätt för att främja och verkställa dina rättigheter.

Socialombudsmannens verksamhetsområde omfattar förutom småbarnspedagogiken och serviceproducenter inom social- och hälsovårdstjänsterna också privata enheter inom socialvården.

Kontakta socialombudsmannen, om du

  • är osäker på om du har fått de socialvårdstjänster som du har rätt till i egenskap av anhörig undrar över om en närstående till dig får den service och de stödinsatser som hen behöver
  • anser att en anställd inom socialvården eller den anställdes chef har gått osakligt till väga
  • inte förstår beslut, avtal eller kalkyler som gäller dig
  • anlitar privata socialtjänster och undrar över din ställning
  • vill få opartisk information om tillämpningen av olika lagar och om din boendekommuns praxis i socialvårdsfrågor
  • vill veta vilka rättigheter du har som klient.

Socialombudsmannens tjänster i Sibbo produceras av kompetenscentret inom det sociala området Verso. Tjänsterna är avgiftsfria för kommunens invånare. Vid behov är socialombudsmannen anträffbar efter tidsbeställning.

Gör så här

Vid behov är socialombudsmannen anträffbar efter tidsbeställning.

Socialombudsmannen kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialombudsmannen främjar rättigheterna för klienter hos socialvården och verkställer rättigheterna i frågor som gäller socialvården. Socialombudsmannen ger råd, hjälper att göra anmärkningar som gäller socialvården och informerar klienter hos socialvården om deras rättigheter. Socialombudsmannen följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas.

Socialombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudsmannen är en opartisk aktör som inte driver saker juridiskt, utan ger råd.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812