Skolhälsovård

Skolhälsovården hjälper skolelever och deras familjer i alla frågor som rör hälsa och välbefinnande.

Skolhälsovården kallar eleven till en hälsoundersökning varje årskurs. Förutom undersökningarna hjälper skolhälsovården till med alla frågor som har med hälsa och välbefinnande att göra.

Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjades på rådgivningsbyrån. Man ber föräldrarna om tillåtelse att ge vaccinationen då vaccinationen erbjuds ett barn som inte själv kan fatta beslut om det.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan kontakta skolhälsovården om de har funderingar över något som har med elevens fysiska eller psykiska hälsa att göra. Det kan handla om exempelvis uppfostran och utveckling eller familjens välbefinnande och frågor som har med akuta kriser att göra.

Förhandsuppgifter inför hälsogranskning kan fyllas i Mina tjänster. Välj "Hälsovårdstjänster" och därifrån "Förhandsuppgifter inför hälsogranskning - till elevens föräldrar".

För vem och på vilka villkor

Skolhälsovården ordnas i grundskolorna för elever i årskurs 1–9.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326