Skärgårdsdelegationen 2017–2021

Skärgårdsdelegationen är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling. Skärgårdsdelegationen ger vid sina möten utlåtanden om planer. Skärgårdsdelegation är en kommitté som utses av kommunstyrelsen.

Under hösten 2020 finslipar skärgårdsdelegationen Sibbo skärgårdsprogram utgående från erhållna utlåtanden och kommentarer.

Gunilla Holmberg, ordförande

Robin Holmberg, viceordförande

Rainer Boman

Svante Johansson

Barbro Lindström

Robert Lindström

Claudia Lundberg

Tom Malmberg

Johanna Saxén

Gör så här

Allmänna skärgårdsärenden handhas av Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enheten Ekonomitjänster bereder Sibbo skärgårdsdelegations mötesärenden. Tilläggsuppgifter från specialplaneraren.

För vem och på vilka villkor

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981).

Enligt statsrådets förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar (1089/2016 och 1589/2019) tillämpas bestämmelserna om skärgårdskommuner i skärgårdslagen på kommuner med skärgårdsområden. För Sibbos del gäller detta öar utan fast vägförbindelse samt Kitö och Löparö.