Servicehandledning för äldre

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning om vilka tjänster av olika vårdgivare som ges hemma och vilka som erbjuds utanför hemmet.

Du kan vara i kontakt med servicehandledningen via välfärdsområdets servicerådgivning när du behöver råd om service för de äldre, handledning i serviceboende och planering av den fortsatta vården. Syftet med servicehandledningen är att utreda och uppskatta de äldres behov av service och ge råd om tillgängliga tjänster och boende. Den fortsatta vården planeras tillsammans med klienten och de anhöriga som ett mångprofessionellt samarbete, där utgångspunkten är klientens verkliga behov. Syftet är att garantera en trygg och ändamålsenlig vård för de äldre i Sibbo kommun.

Servicestyrningens mottagning

Servicestyrningen har mottagning i servicehuset Elsie. Där får du personlig handledning och rådgivning utan tidsbeställning. Vi ger ut information om verksamhet och service riktad till äldre samt om boende och olika förmåner. Servicestyrningen kan också ordna tjänster som du behöver eller hjälpa dig om du till exempel ska fylla i ansökningsblanketter.

Bedömning av servicebehovet

Klienten själv eller hens närstående kan ta kontakt med servicestyrningen via välfärdsområdets servicerådgivning. Om det under telefonsamtalet inte är möjligt att bedöma vårdbehovet gör vi ett hembesök. Hembesöket görs för att klargöra personens önskemål gällande servicen samt för att kartlägga personens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Vi ger också handledning och råd i hur man bäst kan fortsätta bo tryggt hemma.

Bedömningen används som grund när man fattar beslutet om huruvida socialtjänster beviljas eller inte. Beslutet kan ges skriftligen om personen så önskar. Man kan också söka ändring till beslutet.

Anmälan om en äldre persons servicebehov

Om du är orolig över en äldre persons välmående och hens eventuella behov av hjälp och service kan du meddela servicestyrningen för äldre om saken via välfärdsområdets servicerådgivning. Vänligen ta kontakt under tjänstetid. Utanför tjänstetid kan du kontakta Östra Nylands social- och krisjour om situationen kräver brådskande och omedelbara åtgärder.

Vem som helst som oroar sig över en äldre person kan göra en anmälan om dennes servicebehov.

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Gör så här

Du kan vara i kontakt med servicehandledningen genom att ringa, med e-post eller besöka i servicestyrningens mottagning i Elsie.

För vem och på vilka villkor

Alla personer som fyllt 75 år eller som erhåller FPA:s specialvårdbidrag har rätt att få sitt servicebehov bedömt inom sju vardagar från det att kommunen kontaktas. Servicebehovet ska bedömas inom utsatt tid för personer som ännu inte är klienter inom socialservicen samt för personer som är klienter men som har förändringar i sitt vårdbehov.

I brådskande fall ska servicebehovet bedömas utan dröjsmål oberoende av personens ålder.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som tillhandahålls hemma och vilka som kan fås utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En äldre person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicehandledarna kan fatta beslut om tjänsterna.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301