Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för personer som inte längre klarar av att bo hemma med hjälp av hemvård, anhöriga och stödservice.

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre erbjuds av boendeenheterna Solgränd, Sommarvind och Solliden i Sibbo. En del av serviceboende anskaffas av privata serviceproducenter.

Gör så här

Tilläggsuppgifter om ansökning till serviceboende med heldygnsomsorg får du av servicehandledning för äldre.

För vem och på vilka villkor

Ansökning till Serviceboende med heldygnsomsorg görs via servicehandledning för äldre. Innan beslutet fattas görs en bedömning av funktionsförmågan och servicebehovet. Beslutet fattas i en mångprofessionell servicehandledningsgrupp.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Invånaren betalar hyra för sitt boende samt vård- och serviceavgift och måltidsavgift som baserar sig på inkomsterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301