Rehabiliterande arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte förbättrar livskontrollen och ger dig bättre möjligheter att hitta arbete. Verksamheten är avsedd för personer som har varit arbetslösa en längre tid.

Genom att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan du bygga dig en stig mot den öppna arbetsmarknaden. Det är inte fråga om ett arbetsförhållande, utan målet kan till exempel vara att du vänjer dig med de olika reglerna i arbetslivet och förbättrar din livskompetens.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tar 3–24 månader. Arbetsverksamheten utförs under 1–4 dagar per vecka och arbetstiden är 4–6 timmar per dag. Alla klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten erbjuds möjligheten att delta i en omfattande hälsoundersökning.

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ordnas av kommunen. Verksamheten sker oftast i kommunens olika verksamhetsställen. Du kan också ha assisterande uppgifter i någon förening.

Man kan delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på följande ställen och i följande uppgifter i Sibbo kommun:

• Verksamhetscentret Vägskälet

• Tjänster för äldre och dagvården (stimulerande aktiviteter, utevistelse, assisterande uppgifter vid måltider och dylika)

• Kostservicen (assisterande köksuppgifter)

• Städtjänster

• Fastighetsservicens uppgifter

• Utomhusarbeten (underhåll och förbättrande av trivseln av parker, skogar och friluftsområden)

• Kansliarbete (kopiering, sortering av post, arkivering)

Gör så här

Funktionärerna hos TE-byrån och kommunen utarbetar en aktiveringsplan med dig. I planen kommen man överens om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och vad ingår i den.

Boka en tid hos TE-byrån och hör dig för om aktiveringsplanen och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

För vem och på vilka villkor

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för personer som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Verksamheten har som syfte att förbättra deltagarnas möjligheter att hitta arbete eller studieplats.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet om man länge varit borta från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller av någon annan orsak. Syftet med verksamheten är att:

  • förbättra deltagarnas möjligheter till sysselsättning eller utbildning
  • stärka deltagarnas arbets- och funktionsförmåga
  • förbättra deltagarnas vardags- och livskompetens.

Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Myndigheterna utarbetar tillsammans med deltagaren en aktiveringsplan, vars genomförande följs upp.

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010189