Privata socialvårdstjänster

Privata serviceproducenter kan sälja sina tjänster momsfritt till personer som är i behov av socialvård förutsatt att socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Tjänstebehovet kan bero på att klienten har nedsatt funktionsförmåga eller på övriga privata orsaker som gör det svårt för klienten att klara av vardagen.

I Skatteförvaltningens anvisningar definieras följande tjänster som socialvårdstjänster: Verksamhet som har till syfte att sörja för vården av barn och ungdomar, barndagvården, åldringsvården, omsorgen om utvecklingsstörda, andra tjänster och stödåtgärder för handikappade, missbrukarvården samt annan motsvarande verksamhet.

I registret som upprätthålls av kommunen ska hemvårdens stödtjänster och privat dagvård införas.

Övriga tjänster införs i regionförvaltningsverkets eller Valviras register. Kommunen ger utlåtanden även om dessa tjänster samt övervakar verksamheten på sitt område.

Gör så här

Försäljningen av tjänster utan moms förutsätter att den privata serviceproducenten har gjort en anmälan om privata socialvårdstjänster till den kommun på vars område producenten erbjuder sina tjänster.

För vem och på vilka villkor

Tillhandahållande av momsfria socialvårdstjänster förutsätter att tjänsteproducenten:

  1. Gör en anmälan om verksamheten till kommunen (Regionförvaltningsverkets blankett med bilagor).
  2. Utarbetar en plan för egenkontroll (detaljerad beskrivning av verksamheten och kvaliteten, Valviras blankett ska bifogas som bilaga).
  3. Utarbetar tillsammans med klienten en serviceplan.
  4. Utarbetar tillsammans med klienten ett serviceavtal.