Planering och byggande av gator och parker

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Aktuella byggprojekt

https://www.sipoo.fi/sv/gator-och-gronomraden/byggandet-av-gator/

Gör så här

Gatuplaner till påseende

Förslaget till gatuplanen hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda för två veckor vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket (adress: Norra Skolvägen 2) under kundtjänstens öppettider samt på denna webbplats. Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Markanvändnings- och byggförordning https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895