Personlig assistans

En person med en svår funktionsnedsättning har rätt att få personlig assistans för att klara vanliga livsaktiviteter.

Med personlig assistans avses hjälp för att klara av sådana funktioner som du skulle utföra själv, men som du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte klarar av. Personlig assistans är inte omsorg, vård och tillsyn.

Du kan ansöka om personlig assistans för att klara av:

  • de dagliga sysslorna
  • arbete och studier
  • fritidsaktiviteter
  • samhällelig verksamhet
  • upprätthållandet av sociala kontakter

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En personlig assistent hjälper dengravt handikappade hemma och utanför hemmet, med arbete och studier, hobbyverksamheter, samhälleligt deltagande och social växelverkan. En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans om behovet av assistans är av bestående karaktär. Socialarbetaren bedömer hjälpbehovet och varaktigheten.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Den kan skaffas från både offentliga och privata serviceproducenter.

Lag om service och stöd på grund av handikapp https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870380