Personlig assistans

En person med en svår funktionsnedsättning har rätt att få personlig assistans för att klara vanliga livsaktiviteter.

Med personlig assistans avses hjälp för att klara av sådana funktioner som du skulle utföra själv, men som du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte klarar av. Personlig assistans är inte omsorg, vård och tillsyn.

Du kan ansöka om personlig assistans för att klara av:

  • de dagliga sysslorna
  • arbete och studier
  • fritidsaktiviteter
  • samhällelig verksamhet
  • upprätthållandet av sociala kontakter

Gör så här

Du kan fylla i en handikappserviceblankett i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice".

Personlig assistent:

Fyll i "Blanketten för en personlig assistents timanmälan" och be om din arbetsgivares underskrift. Skicka sedan timlistan till löneräkningen via Mina tjänster- servicen. Välj "Socialservice" och därifrån "Personlig assistent - skicka dokument".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans om behovet av assistans är av bestående karaktär. En socialarbetare bedömer behovet av assistans och hur länge personen behöver assistans. En personlig assistent hjälper den handikappade hemma och utanför hemmet, med arbete och studier, hobbyverksamheter, samhälleligt deltagande och social växelverkan.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Assistans kan skaffas både från offentliga och privata serviceproducenter.

Lag om service och stöd på grund av handikapp https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870380