Patientombudsman

Patientombudsmannen ger dig råd och information om din ställning och dina rättigheter som patient. Patientombudsmannen arbetar för att främja och verkställa patienternas rättigheter. Patientombudsmannen hjälper dig för att reda ut problem som du som patient har på vårdplatsen. Hen ger också råd och hjälper dig vid behov om du vill göra en anmärkning, klagan eller anmälan om patientskada till Patientförsäkringscentralen.

Du kan kontakta patientombudsmannen om du är missnöjd med det bemötande eller service som du fått inom social- och hälsovården eller behöver råd om dina rättigheter inom social- och hälsovården. Du kan också kontakta patientombudsmannen om du är patientens anhörig eller närstående. Även andra aktörer som sköter klientens eller patientens ärenden kan kontakta patientombudsmannen på patientens vägnar.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska beslut eller om det har inträffat en patientskada under vården. Patientombudsmannen uttyder inte heller journalhandlingar.

Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria för kommunens invånare. Patientombudsmannen hos kompetenscentret inom det sociala området Verso betjänar personer som är patienter inom den offentliga hälsovården eller hos vissa privata serviceproducenter samt dessa personers anhöriga. Även personalen inom hälsovården kan kontakta patientombudsmannen.

Gör så här

Du kan kontakta patientombudsmannen per telefon. Möten ordnas enligt överenskommelse.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Patientombudsmannen ger patienter inom hälso- och sjukvården råd om deras ställning och rättigheter. Om en patient som är missnöjd med den vård eller det bemötande som han eller hon fått, hjälper patientombudsmannen patienten att framställa en anmärkning till den chef som ansvarar för vården.

Patientombudsmannen ger patienter råd även i situationer hälsovårdspersonalens agerande ger anledning till strafförfarande eller disciplinärt förfarande. Patientombudsmannen ger handledning i hur ärendet ska göras anhängigt hos den behöriga myndigheten eller det behöriga organet. Patientombudsmannen hjälper också patienterna att ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska finnas en patientombudsman. En patientombudsman kan verka vid flera enheter; exempelvis har vissa kommuner en gemensam patientombudsman.

Lag om patientens ställning och rättigheter http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920785